Przeczytaj oficjalny opis

Politechnika Śląska organizuje swój doktorat studia w ramach Wspólnej Szkoły Doktoranckiej. Szkoła ma na celu promowanie i wdrażanie obszarów badawczych określonych w strategii rozwoju Uniwersytetu. Doktorat studia przygotowują studentów do osiągnięcia wysokiego stopnia specjalizacji i wiedzy w dyscyplinie naukowej.

Wspólna Szkoła Doktorancka oferuje interdyscyplinarną edukację obejmującą szeroki zakres dyscyplin naukowych (Tematy pracy doktorskiej). Czas trwania doktoratu Program trwa 4 lata przy rejestracji w pełnym wymiarze godzin. Każdy doktorat student otrzymuje stypendium bez pobierania opłat za naukę.

Wspólna Szkoła Doktorancka wybiera potencjalnego doktora studenci poprzez coroczne otwarte konkursy w formie egzaminów wstępnych. Elektroniczna rejestracja kandydatów dzięki platformie internetowej. Informacje na temat procedury przyjmowania i wymogów wstępnych znajdują się na stronie internetowej Szkoły.118347_photo-1523240795612-9a054b0db644.jpgPriscilla Du Preez / Unsplash

Programy prowadzone przez:
  • Język angielski

Ta szkoła oferuje również:

Doktorat

Silesian University of Technology - Joint Doctoral School

Wspólna Szkoła Doktorancka oferuje interdyscyplinarną edukację obejmującą szeroki zakres dyscyplin naukowych (Tematy pracy doktorskiej). Czas trwania doktoratu Program tr ... [+]

Wymagane dokumenty1. Osoba, która posiada tytuł magistra, tytuł magistra inżyniera lub równoważny stopień, może zostać przyjęta na studia doktoranckie. Absolwent studiów pierwszego stopnia lub student, który ukończył trzeci rok jednolitego programu magisterskiego, jeśli:na podstawie dokumentów przedłożonych przez kandydata centralna komisja rekrutacyjna stwierdza, że kandydat posiada szczególnie wysokie osiągnięcia naukowe w dziedzinie określonej lub pokrewnej dyscypliny, w której prowadzona jest szkoła doktorancka,na podstawie wywiadu przeprowadzonego z kandydatem centralna komisja rekrutacyjna ustala, że kandydat ma poszerzoną wiedzę w zakresie metodologii badań i rozpowszechniania wyników działalności naukowej.Wymagane dokumenty:kolorowy skan dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub dyplomu, o którym mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2 ustawy, uprawniający do ubiegania się o stopień doktora w kraju wydania,kwestionariusz osobisty wypełniony w systemie rekrutacyjnymaktualne zdjęcie kandydata zgodnie z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu tożsamości - w formie elektronicznej,w przypadku, gdy dyplom, o którym mowa w pkt 1, nie potwierdza znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego:kolorowy skan innego dyplomu ukończenia studiów potwierdzający znajomość języka angielskiego na tym poziomie,kolorowy skan certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na tym poziomie, lista dostępnych certyfikatów.wstępna koncepcja rozprawy doktorskiej przygotowana zgodnie z dostępnym modelem,list motywacyjny przedstawiający motywację kandydata do podjęcia nauki w szkole doktoranckiej oraz obszar tematyczny rozprawy doktorskiej,oświadczenie promotora wybranego przez kandydata do podjęcia opieki naukowej nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej w przypadku nauki przez kandydata i liczby doktoratów studenci, nad którymi promotor sprawuje opiekę naukową, zgodnie z podaną formułą.dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe kandydata:publikacje naukowe,dostarczenie artykułu... [-]
Polska Gliwice
Październik 2019
Język angielski
W pełnym wymiarze godzin
4 lat(a)
Ośrodek kształcenia
Czytaj więcej po polsku