Keystone logo
Austria

Nauka doktorat w Austria 2024

Zmień walutę

Podstawowy miesięczny koszt utrzymania

 • Wynajem we wspólnym mieszkaniu

  496
 • Udział mediów

  106
 • Abonament internetowy

  33
 • Transport lokalny

  50

Przykładowy koszt stylu życia

 • Zestaw fastfood

  9
 • Bilet do kina

  12
 • Kufel lokalnego piwa

  4

Wymagania dotyczące wizy

 1. Wiza podróżna C ("" Schengenvisa"" ): uprawnia do pobytu w Austrii i we wszystkich innych krajach strefy Schengen przez maksymalnie 90 dni.
 2. Wiza D (austriacka wiza krajowa, Aufenthaltsvisum D) - przy pobytach trwających co najmniej 91 dni do maksymalnie 6 miesięcy; nie jest konieczna w przypadku obywateli Japonii.
 3. Aufenthaltsbewilligung Studierende (zezwolenie na pobyt czasowy dla studentów) - przy pobytach dłuższych niż 6 miesięcy.

Jakiej wizy potrzebujesz?

Nazwa wizy

Wiza podróżna C; Wiza D; Aufenthaltsbewilligung Studierende

Cena i waluta

EUR 71

 • Dla wizy C: 71 EUR
 • Dla wizy D: 176 EUR
 • Dla pozwolenia na pobyt: 141 EUR

Ceny mogą ulec zmianie.

Kto może ubiegać się o wizę?

Obywatele krajów członkowskich UE i EOG oraz obywatele Szwajcarii nie potrzebują wiz do Austrii. Przebywając w Austrii dłużej niż 3 miesiące muszą jednak złożyć wniosek o "" Lichtbildausweis für EWR-Bürger/innen"" który jest potwierdzeniem rejestracji w urzędzie imigracyjnym w ciągu 3 miesięcy od wjazdu do Austrii.

Pozostali cudzoziemcy muszą złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt w celu odbycia studiów (Aufenthaltsbewilligung Studierende) w austriackim organie przedstawicielskim przed wjazdem do Austrii po otrzymaniu powiadomienia o przyjęciu.

Gdzie można złożyć wniosek?

Przedstawicielstwo Austrii (ambasada, konsulat generalny)

O wizę studencką należy ubiegać się osobiście w przedstawicielstwie Austrii (ambasada, konsulat generalny) przed wyjazdem do Austrii.

Witryna:

Jak złożyć wniosek?

Wszyscy ubiegający się o wizę muszą stawić się osobiście w ambasadzie/konsulacie Austrii. Dokumenty, które należy złożyć w celu rejestracji to:

 1. Kompletnie wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy (dostępny w organie przedstawicielskim; można go również pobrać z Internetu)
 2. Ważny paszport (powinien być ważny przez cały okres pobytu w Austrii)
 3. Kolorowa fotografia paszportowa (o wymiarach od 3,5 x 4,5 cm do 4,0 x 5.0 cm)
 4. Akt urodzenia
 5. Zaświadczenie o dobrym sprawowaniu (jeśli dostępne)
 6. Ubezpieczenie zdrowotne
 7. Zawiadomienie o przyjęciu do austriackiej instytucji edukacyjnej
 8. Dowód posiadania wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania przez 12 miesięcy z góry (dla studentów do 24 roku życia: 426.57 EUR/miesiąc; dla studentów powyżej 24 roku życia: 772,40 EUR/miesiąc (kwoty te obejmują czynsz za mieszkanie w wysokości do 239,15 EUR w 2009 r.), np.: książeczka oszczędnościowa/konto w Austrii/oświadczenie gwarancyjne osoby mieszkającej w Austrii/czek podróżny
 9. Dowód zakwaterowania (wynajem umowa, umowa o zakwaterowanie w domu studenckim).

W Austrii istnieje obowiązek rejestracji w urzędzie gminy (Meldeamt: Gemeindeamt, Magistratisches Bezirksamt) w ciągu trzech dni roboczych od wjazdu do kraju.

Kiedy należy złożyć wniosek?

W przypadku wiz krótkoterminowych (wiza D): Należy odczekać 15 dni na rozpatrzenie wniosku. Wnioski wizowe najlepiej składać co najmniej 3-4 tygodnie przed wyjazdem, ale nie więcej niż 3 miesiące przed wyjazdem.

W przypadku wiz długoterminowych: Wniosek o wizę zostanie wysłany do Austrii, a na decyzję trzeba czekać w kraju ojczystym - dlatego wniosek należy złożyć co najmniej 3 miesiące przed planowanym przyjazdem do Austrii. Ogólny okres rozpatrywania wniosku o pozwolenie na pobyt wynosi od trzech do sześciu miesięcy, do momentu otrzymania decyzji od władz austriackich.

Tylko tytuły pobytowe (zezwolenia na pobyt (Aufenthaltsbewilligung) i zezwolenia na osiedlenie (Niederlassungsbewilligung) mogą być odnawiane w Austrii. Wniosek o przedłużenie należy złożyć przed upływem terminu ważności pierwotnego zezwolenia. Do czasu podjęcia decyzji o przedłużeniu można - nawet po wygaśnięciu pierwotnego zezwolenia - przebywać w Austrii.

Czas przetwarzania

3 Months

Możliwości pracy

Obywatele państw UE, jak również Liechtensteinu, Islandii, Norwegii i Szwajcarii nie potrzebują pozwolenia na pracę w Austrii. W przypadku uzyskania pozwolenia na pracę studenci ci nie są ograniczeni co do zakresu pracy, tzn. ich dozwolona praca nie jest ograniczona do pracy sezonowej lub pracy z minimalnym dochodem (geringfügige Beschäftigung). Jednym z wymogów uzyskania pozwolenia na pracę jest to, że wolne miejsce pracy nie może być obsadzone przez osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy.

Studenci z krajów spoza UE i Chorwacji podlegają ustawie o zatrudnianiu cudzoziemców i wymagają pozwolenia na pracę (Beschäftigungsbewilligung). Studenci będący obywatelami krajów trzecich otrzymują pozwolenie na pracę do 10 godzin tygodniowo, jeśli studiują na studiach licencjackich, studenci na studiach magisterskich mogą pracować z pozwoleniem na pracę do 20 godzin tygodniowo. Praca w pełnym wymiarze godzin jest możliwa w okresach, w których nie odbywają się wykłady. Pozwolenie na pracę musi być złożone przez pracodawcę w urzędzie pracy (Arbeitsmarktservice, AMS) co najmniej 6 tygodni przed rozpoczęciem zatrudnienia i jest ważne tylko na konkretną pracę u konkretnego pracodawcy.

Godzin na tydzień

10

Dlaczego potrzebujesz tego typu wizy?

Wniosek o wizę może zostać odrzucony, jeśli nie będziesz w stanie wykazać dowodów na posiadanie wymaganych środków finansowych lub jeśli przedstawisz nieprawidłowe lub niekompletne dokumenty.