Przeczytaj oficjalny opis

Procedury aplikacyjne 1.Candidates dla poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego MSD (PULS MSD) muszą posiadać dyplom potwierdzający ukończenie absolwenta (2 °) lub regularne studia mgr Badania przyznanym w Polsce lub upoważniony lub apostille wybity dyplom lub inny dokument potwierdzający jego ukończenia uczelni za granicą i uznane na mocy przepisów dotyczących zatwierdzania dyplomów zagranicznych lub na mocy umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplom poświadczający ukończenie absolwenta (2 °) lub regularne badania mgr Badania, uprawniających ich posiadaczy do podjęcia studiów doktoranckich w Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. W przypadku, gdy świadectwa, dyplomy lub inne dokumenty udzielonych za granicą podlega procedurze zatwierdzania, kandydat jest zobowiązany przedstawić zaświadczenie stwierdzające jego równoważność z odpowiednim polskim dyplomem uniwersyteckim ukończenia szkoły, nie później niż do końca pierwszego semestru studiów. Niedopełnienie obowiązku przedłożenia wyżej wymienionych dokumentów spowoduje skreślenie z listy studiów doktoranckich w życie po zakończeniu pierwszego semestru, z opłaty za pierwszy semestr studiów będących bezzwrotne.

 2. Aby zarejestrować kandydatów wysyłać do dnia 30 czerwca 2017 roku, najpierw poprzez e-mail, a po akceptacji z IRO pocztą następujące dokumenty: a) wniosek o przyjęcie na studia doktoranckie; b) odpis dyplomu ukończenia uniwersytetu potwierdzające zakończenie absolwenta (2 °) lub regularne badania mgr Badania przyznanym w Polsce lub upoważniony lub apostille wybity dyplom lub inny dokument potwierdzający jego ukończenia uczelni za granicą, która w ciągu trzech miesięcy od początku swych badań będą brane pod uwagę, na mocy przepisów o weryfikacji dyplomów zagranicznych lub na mocy umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem potwierdzającym ukończenie absolwenta (2 °) lub regularne badania mgr badań lub upoważniające ich posiadaczy do podjęcia studiów doktoranckich w Rzeczypospolitej Polskiej. Kopia dyplomu musi zostać uzupełnione z kopią rejestru kursów pobranych z odpowiednimi znakami / klas otrzymała.

  c) dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 minimalnego wspólnego europejskiego Systemu Odniesienia jodłowych językowego lub innego równoważnego dokumentu. Dokumenty znajomością języka angielskiego potwierdzające obejmują również świadectw, dyplomów i innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkoły średniej za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku angielskim; d) kopię swojego ważnego paszportu; e) Życiorys; f) charakterystyczne dla działalności badawczej oraz wykaz osiągnięć naukowych; g) dwa listy referencyjne, charakteryzujące osiągnięć kandydata oraz zawierające ich predyspozycje do prowadzenia działalności badawczej; h) wstępne zatwierdzenie przez opiekuna naukowego z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, wraz z przyjętą tematu badawczego rozprawy doktorskiej oraz informacji na temat finansowania badań; i) projekt rama pracy doktorskiej z harmonogramem; j) zaświadczenie lekarskie badanie, stwierdzające brak zastrzeżeń do podjęcia studiów doktoranckich; k) 3 fotografie paszportowe biometryczne.

 3. Studia doktoranckie są studia stacjonarne, trwają 4 lata i opłata płacąc. Czesne za każdy rok studiów jest wypłacana w dwóch semestralnych czesnego nie później niż: - 31 sierpnia każdego roku akademickiego na semestr zimowy; - Ostatniego dnia lutego każdego roku akademickiego na semestr letni.

Czesne za rok akademicki 2017/2018 wynosi 1500 euro za semestr + 200 euro za pierwszy rok studiów.

 1. Decyzję w sprawie przyjęcia na studia są przyjmowane przez Komisję Admission dnia 15 lipca 2017 r 6. Warunkiem wstępnym do przyjęcia na studia doktoranckie jest uzyskanie zgody przez opiekuna naukowego do nadzorowania badań prowadzących do przygotowania rozprawy doktorskiej.

 2. Procedura rejestrowania się w pełnym wymiarze czasu studiów doktoranckich odbywa się na podstawie przedstawionych dokumentów, o których mowa w pkt 3 i za zgodą opiekuna naukowego, jak określono w punkcie 6. 8. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego Komisja Wstęp przygotowuje listę kandydatów dopuszczonych do programu studiów doktoranckich oraz niedopuszczonych.

 3. Kandydaci przyjęci do programu studiów doktoranckich zostanie natychmiast powiadomiony o tym fakcie za pośrednictwem poczty.

 4. Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do programu studiów doktoranckich mają prawo do odwołania się od tej decyzji do Rektora w terminie 14 dni od dnia otrzymania tej decyzji. Odwołanie może opierać się wyłącznie na wskazanie naruszenia warunków i procedury rekrutacji i sposobu przyjęć na studia doktoranckie.

 5. Rektor, po uzyskaniu opinii Komisji Rekrutacyjnej, podejmuje decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu odwołania, przy czym ostateczna decyzja. Kandydat zostanie powiadomiony na piśmie o decyzji Rektora.

 6. Rektor może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dodatkowej rekrutacji. Procedura rekrutacji powinny być zakończone do dnia 30 września 2017 roku 13. W celu zapewnienia właściwego przebiegu postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie studia kandydaci są zobowiązani do przedstawienia wszystkich niezbędnych danych osobowych, które będą przetwarzane i przechowywane dla celów procedury rekrutacji i studiów doktoranckich, określonym przez odpowiednie przepisy prawne.
Program prowadzony przez:
Język angielski
Ten kurs jest Campus based
Data początkowa
Paźdz. 2019
Duration
4 lat
W pełnym wymiarze godzin
Cena
1,500 EUR
za semestr (pierwszy rok: + 200 Euro)
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Paźdz. 2019
Data końcowa
Wrześ. 30, 2020
Termin nadsyłania zgłoszeń

Paźdz. 2019

Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa
Wrześ. 30, 2020