Programy doktoranckie

Informacje ogólne

Opis programu

Wymagane dokumenty

 1. 1. Osoba, która posiada tytuł magistra, tytuł magistra inżyniera lub równoważny stopień, może zostać przyjęta na studia doktoranckie.
  Absolwent studiów pierwszego stopnia lub student, który ukończył trzeci rok jednolitego programu magisterskiego, jeśli:
  1. na podstawie dokumentów przedłożonych przez kandydata centralna komisja rekrutacyjna stwierdza, że kandydat posiada szczególnie wysokie osiągnięcia naukowe w dziedzinie określonej lub pokrewnej dyscypliny, w której prowadzona jest szkoła doktorancka,
  2. na podstawie wywiadu przeprowadzonego z kandydatem centralna komisja rekrutacyjna ustala, że kandydat ma poszerzoną wiedzę w zakresie metodologii badań i rozpowszechniania wyników działalności naukowej.
 2. Wymagane dokumenty:
  1. kolorowy skan dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub dyplomu, o którym mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2 ustawy, uprawniający do ubiegania się o stopień doktora w kraju wydania,
  2. kwestionariusz osobisty wypełniony w systemie rekrutacyjnym
  3. aktualne zdjęcie kandydata zgodnie z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu tożsamości - w formie elektronicznej,
  4. w przypadku, gdy dyplom, o którym mowa w pkt 1, nie potwierdza znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego:
   1. kolorowy skan innego dyplomu ukończenia studiów potwierdzający znajomość języka angielskiego na tym poziomie,
   2. kolorowy skan certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na tym poziomie, lista dostępnych certyfikatów.
 3. wstępna koncepcja rozprawy doktorskiej przygotowana zgodnie z dostępnym modelem,
 4. list motywacyjny przedstawiający motywację kandydata do podjęcia nauki w szkole doktoranckiej oraz obszar tematyczny rozprawy doktorskiej,
 5. oświadczenie promotora wybranego przez kandydata do podjęcia opieki naukowej nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej w przypadku nauki przez kandydata i liczby doktoratów studenci, nad którymi promotor sprawuje opiekę naukową, zgodnie z podaną formułą.
 6. dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe kandydata:
  1. publikacje naukowe,
  2. dostarczenie artykułu naukowego na konferencji naukowej,
  3. udział w projektach badawczych,
  4. działalność w kręgach i organizacjach naukowych,
  5. uzyskałem patenty i zgłoszenia patentowe,
  6. uzyskane nagrody i wyróżnienia,
  7. uzyskał stypendium ministra za wybitne osiągnięcia,
 7. deklaracja o braku przeciwwskazań do podjęcia edukacji, w której występują szkodliwe czynniki,
 8. oświadczenie o statusie kandydata w innej szkole doktoranckiej, zgodnie z przedstawioną formułą,
 9. dokumenty wydane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinny być zalegalizowane lub podpisane apostille,
 10. kandydaci będący cudzoziemcami mają obowiązek złożyć dodatkowy dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1510, z późniejszymi) lub podróżne ubezpieczenie medyczne o minimalnej kwocie ubezpieczenia 30 000 euro.

Jak ubiegać się o doktorat program

Wybór doktora kandydaci do Wspólnej Szkoły Doktoranckiej obejmują egzamin konkursowy.

Wymagania wstępne

Zaproszenie do przyjęcia na doktorat program jest otwarty dla studentów w każdym wieku i narodowości, którzy uzyskali drugi poziom dyplomu uniwersyteckiego (poziom magisterski). Kwalifikacje międzynarodowe będą oceniane przez komisję egzaminacyjną podczas procedury selekcji i oceny i będą uznawane za równoważne (lub nie) do polskiego drugiego stopnia - stopnia magistra.

Równoważność międzynarodowych kwalifikacji

Zanim Twoje podanie może zostać ocenione pod kątem przyjęcia, twoje międzynarodowe kwalifikacje muszą być uznane za równoważne polskiemu dyplomowi. Jeśli wynik oceny jest pozytywny, wniosek zostanie oceniony pod kątem przyjęcia na doktorat program. Wyniki tej oceny zostaną wysłane do Ciebie e-mailem.

Wskazówki dotyczące aplikacji online

 1. Musisz przesłać swoją aplikację na platformie online.
 2. Zanim zaczniesz, przeczytaj uważnie, jakie dokumenty będziesz musiał załadować (sekcja „Wymagane dokumenty”).
 3. Jeśli składasz wniosek po raz pierwszy, musisz zarejestrować się w portalu uniwersyteckim: utwórz konto kandydata za pomocą przycisku „Zostań wnioskodawcą”.
 4. Zaloguj się, podając swój tajny kod wnioskodawcy.
 5. Znajdź interesujący temat badawczy i wykonaj procedurę rejestracji online.
 6. Prześlij wszystkie wymagane dokumenty. W przypadku kwalifikacji międzynarodowych: należy przesłać elektroniczne / zeskanowane kopie oryginalnej (lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii) dokumentacji: transkrypcje licencjackie i magisterskie, licencjackie i magisterskie oraz wszelkie inne dokumenty, takie jak suplement do dyplomu.
 7. Skontaktuj się z wybranym przełożonym, aby omówić szczegóły doktoratu projekt i uzyskanie oświadczenia o podjęciu nadzoru naukowego nad doktoratem Praca dyplomowa.
 8. Jeśli masz jakiekolwiek problemy techniczne z aplikacją, skontaktuj się z biurem rekrutacji pocztą elektroniczną.

Kalendarz procedury rekrutacyjnej i egzaminów wstępnych

 • 01.07.2019 (12:00, CET) Rozpoczęcie procedury rejestracji elektronicznej.
 • 02.09.2019 Termin składania zgłoszeń.

Termin dostarczenia wymaganych dokumentów

 • 03.09.2019 –08.09.2019 Ocena kwalifikacji i dostarczonych dokumentów.
 • 09.09.2019 –18.09.2019 Egzaminy wstępne (ustne). Daty i miejsca egzaminów wstępnych zostaną opublikowane.
 • 19.09.2019 (15:00, CET) Wyniki egzaminów wstępnych.
 • 20.09.2019 (12:00, CET) Ostatnia lista rankingowa.
Ostatnia aktualizacja Mar 2020

Stypendium Keystone

Dowiedz się, jakie możliwości daje Ci nasze stypendium

Informacje o uczelni

The Silesian University of Technology organizes its Ph.D. studies within the Joint Doctoral School. The School aims to promote and implement research areas defined in the University development strate ... Czytaj więcej

The Silesian University of Technology organizes its Ph.D. studies within the Joint Doctoral School. The School aims to promote and implement research areas defined in the University development strategy. Ph.D. studies prepare students to achieve a high degree of specialization and expertise in a scientific discipline. Pokaż mniej