Ph.D. Doktor nauk technicznych w transporcie i telekomunikacji

Informacje ogólne

Opis programu

W dziedzinie systemów i technologii transportu istnieje również doktorat. badanie, w którym studenci zajmują się szeroką gamą tematów obejmujących szeroki zakres tematów transportu, od modeli oceny wydajności systemów transportu publicznego po kwestie bezpieczeństwa transportu, transportu drogowego, kolejowego i publicznego, po ocenę wpływu transportu na środowisko. Podczas rozprawy studenci zapoznają się z najnowszą wiedzą z danej dziedziny w Czechach i za granicą, a także z metodami naukowymi, które następnie stosują w swojej pracy.

This is NOT the most famous platform 9 3/4.

Michał Parzuchowski / Unsplash

Studiuj pole T

Technologia i zarządzanie w transporcie i telekomunikacji

Kierunek studiów doktoranckich „Technologia i zarządzanie w transporcie i telekomunikacji” opiera się na kierunku magisterskim „Logistyka i sterowanie procesami transportowymi” i jego trzech blokach - logistyce, technologii transportu i teorii transportu. Dziedzina dodatkowo poszerza i pogłębia wiedzę w tych trzech dziedzinach, odzwierciedlając jednocześnie aktualny stan badań. W celu przygotowania studenta do samodzielnych badań, kierunek oferuje obowiązkowe zajęcia z zaawansowanej statystyki matematycznej, stosowanej teorii grafów, badań operacyjnych, modelowania procesów logistycznych oraz ekonomii transportu i telekomunikacji. Oprócz tych obowiązkowych kursów student wybiera zajęcia fakultatywne koncentrujące się między innymi na zarządzaniu procesami transportowymi, systemach wspomagania decyzji, systemach transportowych lub zarządzaniu projektami. Umiejętność angażowania się w niezależne badania pod kierownictwem promotora jest kluczowym elementem tej dziedziny. Student musi prezentować swoje wyniki badań w międzynarodowych czasopismach naukowych i na międzynarodowych konferencjach naukowych. Studenci studiów dziennych powinni spędzić co najmniej jeden semestr za granicą w jednej z instytucji partnerskich i zdobyć doświadczenie dydaktyczne na zajęciach prowadzonych na wydziale.

Absolwenci posiadają wiedzę umożliwiającą śledzenie i analizę najnowszych badań z zakresu logistyki, technologii transportu i teorii transportu oraz prowadzenie samodzielnych badań, w tym prezentację ich wyników międzynarodowej społeczności naukowej na konferencje naukowe oraz w czasopismach naukowych. Absolwenci poznają podstawy metodologii badań oraz zdobywają doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim. W trakcie studiów absolwenci korzystają z możliwości studiowania za granicą, poznawania międzynarodowych środowisk naukowych, wzmacniania umiejętności językowych oraz nawiązywania pierwszych kontaktów międzynarodowych. Absolwent może poszukiwać pracy jako wykładowca akademicki w instytucjach specjalizujących się w transporcie w swoim kraju lub za granicą, jako członek zespołów badawczych w instytucjach o charakterze naukowym lub czołowy analityk lub ekspert w sektorze prywatnym lub publicznym - np. w dużych firmach spedycyjnych (ekspedycyjnych) i logistycznych, organizatorach zintegrowanych systemów transportowych, firmach transportowych, przewoźnikach wszelkiego rodzaju transportu, w firmach IT obsługujących obszary sieciowe; Ministerstwo Transportu, władze regionalne, instytucje UE i organizacje międzynarodowe zajmujące się transportem (ERA, CER, UIC itp.).

Studium kierunku D

Systemy i technologia transportu

Podstawowa charakterystyka studiów doktoranckich na kierunku Systemy i Technologia Transportowa wiąże się z przemysłem z możliwością modyfikacji części fakultatywnej bloku w celu dalszego zawężenia kierunku specjalizacji. Program studiów doktoranckich ma na celu prowadzenie badań naukowych i samodzielną pracę twórczą dr hab. studentów, zwłaszcza w następujących obszarach - Inteligentne Systemy Transportowe, bezpieczeństwo i niezawodność systemów transportowych, podzespołów i systemów pojazdów, rozwój telematyki transportu, systemy transportowe w mieście i na wsi, oddziaływanie na środowisko, mobilność ludzi w pozamiejskich obszary, projektowanie infrastruktury transportowej oraz mechanika stosowana i modelowanie w transporcie. Kierunek studiów zorientowany jest na możliwość pogłębienia wiedzy teoretycznej przez studentów do wykonywania określonej pracy naukowej w celu rozwiązywania zadań badawczych pod kierunkiem. Studenci są przygotowani do radzenia sobie ze złożonymi procesami analitycznymi i decyzyjnymi w zakresie systemów i technologii transportowych na aktualnym poziomie wiedzy.

Absolwent studiów doktoranckich posiada głęboką wiedzę teoretyczną z zakresu transportu i wykazuje się znajomością dyscyplin naukowych w transporcie oraz na pograniczu innych dziedzin. Absolwent posiada wszechstronną i systematyczną wiedzę z zakresu teorii ruchu, matematyki i modelowania matematycznego, statystyki, fizyki i mechaniki, metod badań operacyjnych oraz informatyki niezbędnej do zarządzania i unowocześniania usług transportowych. Posiada głęboką wiedzę z zakresu realizacji infrastruktury transportowej oraz proceduralnych systemów informacyjnych w transporcie. Absolwent znajdzie zatrudnienie w twórczym rozwiązywaniu problemów systemów i technik transportowych w ośrodkach naukowo-badawczych i na wydziałach uczelni. Może być zatrudniony jako czołowy ekspert w rozwiązywaniu skomplikowanych prac związanych z transportem i planowaniem zagospodarowania terenu oraz organizacji zintegrowanych systemów transportowych, przy projektowaniu instytucji i administracji, na wyższych stanowiskach zawodowych zajmujących się problemami systemów transportowych, a także w zarządzaniu stanowiska w firmach przemysłowych. Potrafi rozwijać badania podstawowe lub stosowane na uczelniach technicznych, w organizacjach badawczych i instytutach Akademii Nauk oraz w zagranicznych instytucjach badawczych.

130359_pexels-photo-256219.jpeg

Pixabay / Pexels

Pole badawcze P.

Kontrola i zarządzanie ruchem lotniczym

Studia doktoranckie „Technologia w transporcie i telekomunikacji” na kierunku „Sterowanie i zarządzanie ruchem lotniczym” są kontynuacją akredytowanego 2-letniego programu studiów magisterskich „N3710 - Technologia w transporcie i telekomunikacji”, zwłaszcza na kierunku „Lotnictwo”. Sterowanie i zarządzanie ruchem ”. Podstawową cechą studiów doktoranckich na kierunku „Sterowanie i zarządzanie ruchem lotniczym” jest ciągłość studiów magisterskich z możliwością modyfikacji węższej specjalności części fakultatywnej bloku. Program studiów doktoranckich ma na celu prowadzenie badań naukowych i samodzielną pracę twórczą dr hab. studentów, szczególnie w następujących obszarach - rozwój systemów transportu lotniczego na zasadach zrównoważonej mobilności, europejska polityka transportu lotniczego, opracowywanie metod oceny przydatności systemów ruchu lotniczego, rozwój nowoczesnych systemów logistycznych, modelowanie procesów technologicznych i rozwój systemów łączności, nawigacji i nadzoru. Jest zorientowany na możliwość pogłębienia wiedzy teoretycznej studentów do ich specyficznej pracy naukowej przy rozwiązywaniu zadań badawczych pod kierunkiem. Studenci są przygotowani do radzenia sobie ze złożonymi procesami analitycznymi i decyzyjnymi z zakresu technologii i zarządzania w transporcie lotniczym i telekomunikacji na aktualnym poziomie wiedzy.

Absolwenci uzyskują pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki stosowanej, ekonomii, transportu, teorii decyzji, marketingu i zarządzania strategicznego, uzupełnioną specjalną wiedzą z zakresu teorii transportu, technologii transportu i nowoczesnych systemów logistycznych. W ramach studiów studenci tworzą również węższą specjalizację poprzez studiowanie przedmiotów specjalistycznych, takich jak zarządzanie ruchem lotniczym, aerodynamika i mechanika lotu, zarządzanie i ekonomika transportu lotniczego, systemy przyrządów, nawigacja, budowa statków powietrznych, budowa układów napędowych, ekologia , a środowisko w lotnictwie, czynnik ludzki w lotnictwie, zaawansowane systemy CNS (komunikacja, nawigacja, nadzór), nowoczesne trendy w rozwoju lotnisk, elektronika, jakość w lotnictwie cywilnym, europejskie podejście do obsługi statków powietrznych i systemów sterowania lotem. Absolwenci znajdą zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych w dziedzinie lotnictwa, ośrodkach badawczych i na uczelniach. Zatrudnienie można znaleźć również jako ekonomista w transporcie lotniczym, w organizacjach projektowych czy w administracji państwowej przy rozwiązywaniu dużych, złożonych problemów technologii i zarządzania ruchem lotniczym.

Studium pola L

Logistyka transportu

Podstawowa charakterystyka studiów doktoranckich na kierunku „Logistyka transportu” to ciągłość branżowa z możliwością uzupełnienia węższej specjalizacji eksperckiej w zakresie pozycji i funkcji transportu w logistyce w obowiązkowych i fakultatywnych częściach bloku - sterowanie i optymalizacja przemieszczania obiektów oraz koszty między węzłami w sieci transportowej, powiązane ruchy środków transportu, czynności w węzłach sieci transportowej, w tym zarządzanie zapasami na początku, na końcu i w trakcie transportu lub podczas transportu węzłów, który jest wykonywany przez przewoźników . Kierunek studiów doktoranckich zajmuje się badaniami naukowymi i samodzielną twórczością doktorantów, szczególnie w tych obszarach - zarządzanie procesami krążenia, efekt transportu jako podstawowe zjawisko intensyfikacji przepływów materialnych i niematerialnych w łańcuchach logistycznych, znaczenie i organizacja przepływów informacji w sterowaniu łańcuchami logistycznymi, wykorzystanie ich do wielokryterialnej optymalizacji kosztów i wielkości przepływów transportowych, technologie logistyczne oparte na procesach dystrybucyjnych i optymalne przepływy informacji (zastąpienie przepływu materiałów przepływem specjalnie zbudowanych ustrukturyzowanych informacji) , jakość transportu jako decydujący czynnik oferty usług transportowych w łańcuchach logistycznych obejmuje ofertę multimodalnych systemów transportowych, prognozy rozwoju systemów logistycznych w ewolucji powiązań rynkowych i warunków wdrażania technologii logistycznych w warunkach rynkowych, tworzenie modeli optymalnych kontrola kompl lodowate łańcuchy i sieci logistyczne, propozycja parametrów najwygodniejszych środków transportu i systemów bez uwzględnienia możliwości realizacji (wizja transportu w przyszłości). Kierunek studiów doktoranckich jest zorientowany tak, aby student miał możliwość pogłębienia wiedzy teoretycznej do określonej pracy naukowej w ramach realizacji zadań badawczych pod kierunkiem opiekuna. Studenci zostali przygotowani do rozwiązywania skomplikowanych procesów analitycznych, decyzyjnych i wdrożeniowych w zakresie wpływu transportu na systemy logistyczne nie tylko na poziomie współczesnej wiedzy, ale także wizji w najbliższej i dalszej przyszłości.

Absolutny otrzymuje pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki stosowanej i logistyki transportu, poszerzoną o specjalistyczną wiedzę z zakresu teorii transportu, technologii transportu i nowoczesnych systemów logistycznych w ramach programu studiów. W ramach kierunku studiów student kończy swoją węższą specjalizację ekspercką przy pomocy kierunków branżowych, np. Modelowanie łańcuchów logistycznych, transport kombinowany, transport ciągły, transport lotniczy w logistyce, systemy telematyczne, systemy i technologie informacyjne, systemy transportowe oraz infrastruktura, rozwiązania transportowe w planowaniu przestrzennym, systemy manipulacji i magazynowania, automatyzacja technologii transportowych. Absolwent jest przygotowywany do rozwiązywania problemów badawczo-rozwojowych w obszarze logistyki. Absolvents będą badaczami badań i rozwoju projektów mających na celu nieustanne doskonalenie mechanizmów kontrolnych w logistyce. Bezpośrednie powiązanie logistyki z ekonomią i środowiskiem życia przygotowuje absolwentów do bycia twórcami i propagatorami nowatorskich podejść do rozwiązań logistycznych we wszystkich obszarach działalności człowieka. Absolwent będzie specjalistą ds. Badań i rozwoju nowych podejść do modelowania problemów logistycznych w kontrolowaniu pracy firm i organizacji biznesowych, gdzie jednym z najważniejszych działań jest zaopatrzenie, transport i marketing. W opracowaniu uwzględniono metody symulacji bez uwzględnienia odległości transportowych od najkrótszej do najdłuższej oraz bez uwzględnienia czasów transportu również od najkrótszego do najdłuższego. Absolwenci będą przygotowani do konsekwentnego stosowania wielokryterialnych metod optymalizacji z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji. Ich badania i rozwój będą jedną z najważniejszych części tego badania. Rozgrzeszony znajduje zastosowanie w twórczym rozwiązywaniu problemów stanowisk i funkcji transportu w systemach logistycznych na wydziale badawczo-rozwojowym uczelni. Znajduje również zastosowanie jako wysoko wykwalifikowany konsultant przy projektowaniu i wdrażaniu systemów transportowych i logistycznych dla firm konsultingowych i projektowych.

Studium kierunku I

Informatyka inżynierska transportu i komunikacji

Ph.D. program studiów „Inżynieria Informatyka Transportu i Komunikacji” obejmuje dyscypliny takie jak technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) stosowane w transporcie i logistyce. Program zakłada wykorzystanie innowacji w mikroelektronice, informatyce (sprzęt i oprogramowanie), telekomunikacji i optoelektronice, mikroprocesorach, światłowodach oraz nowatorskich i nowych rozwiązaniach w transporcie drogowym i kolejowym, podobnie jak w transporcie lotniczym i wodnym. Te innowacje umożliwiają przetwarzanie i przechowywanie ogromnych ilości danych i informacji dotyczących transportu. Silna rola odgrywa szybką dystrybucję informacji poprzez sieci komunikacyjne dla technologii sterowania ruchem, mających duże znaczenie dla bezpieczeństwa i ochrony transportu we wszystkich jego rodzajach. Technologie informacyjne i komunikacyjne są badane jako wsparcie dla złożonych systemów, przesyłające i przetwarzające informacje i polecenia w różnych częściach sieci transportowych i logistycznych. Można ją uznać za podstawę inteligentnych systemów transportowych.

Absolwenci będą mogli brać udział w rozwiązaniach naukowych i innowacyjnych zadań w dziedzinie inteligentnych systemów transportowych (ITS), współpracować w pracach badawczych, mając dogłębną wiedzę na temat instrumentów teoretycznych w informatyce, telekomunikacji, logistyce systemów oraz transporcie i kontroli ruchu .

Wstęp

Ze względu na trwającą procedurę akredytacji dla innych programów studiów, tylko ten program studiów jest obecnie dostępny do przyjęcia. W przypadku akredytacji i otwarcia innych programów studiów, takich jak logistyka i kontrola procesów transportowych, inteligentne systemy transportowe, kontrola i zarządzanie ruchem lotniczym oraz inteligentne miasta) zaakceptowany kandydat będzie mógł kontynuować studia w wybranym programie studiów.

Procedura rekrutacyjna odbędzie się w dniu 26 lutego 2020 r. Od godziny 9:00 na Wydziale Nauk Transportowych CTU, Konviktská 20, Praha 1. Test pisemny odbędzie się o godzinie 9 rano, a rozmowa kwalifikacyjna nastąpi od godziny 13:00.

Termin składania wniosków: do 14 lutego 2020 r. Do Wydziału Nauki i Badań , Konviktská 20, Praha 1, sala nr 313.

Rozpoczęcie programu studiów: 1 marca 2020 r

Testy z języka angielskiego i matematyki:

  • język angielski
  • Prawdopodobieństwo i statystyka matematyczna
  • Analiza matematyczna

Opłata za wstęp wynosi 650, - CZK płatna przy składaniu wniosku do Komerční Banka, numer konta 19-3322370227 / 0100, symbol zmienny 6010001. Istnieje możliwość zapłaty przelewem bankowym (prosimy o podanie nazwiska w wiadomości dla beneficjenta) lub przekazem pocztowym (do odbioru w dziale Nauki i Badań).

Wniosek nie będzie rozpatrywany bez udokumentowanego dowodu uiszczenia opłaty rejestracyjnej.

Ostatnia aktualizacja Paź 2020

Informacje o uczelni

Czech Technical University in Prague is the oldest technical university in Europe, founded in 1707 and is currently a leading technical research university within the region and in the Prague Research ... Czytaj więcej

Czech Technical University in Prague is the oldest technical university in Europe, founded in 1707 and is currently a leading technical research university within the region and in the Prague Research cluster. CTU offers undergraduate, graduate and doctoral programs at 8 faculties: Faculty of Civil Engineering, Mechanical Engineering, Electrical Engineering, Nuclear Sciences, and Physical Engineering, Architecture, Transportation Sciences, Biomedical Engineering, Information Technology and programs at MIAS School of Business. Moreover, CTU offers free sports courses, you may visit and study in the National Library of Technology and feel the international community in the Campus Dejvice in the heart of Europe. Pokaż mniej