Fd w zakresie praw człowieka, społeczeństwa i wielopoziomowego sprawowania rządów

University of Nicosia

Opis programu

Przeczytaj oficjalny opis

Fd w zakresie praw człowieka, społeczeństwa i wielopoziomowego sprawowania rządów

University of Nicosia

Wspólny tytuł z Uniwersytetu w Padwie, Uniwersytet w Zagrzebiu, Uniwersytet Zachodniej Sydney i Uniwersytet Panteion w Atenach

 • Czas trwania (lat): 3 lata lub 6 semestrów
 • Kwalifikacja: Doktor nauk filozoficznych
 • Poziom kwalifikacji: Stopień doktora (3 Cycle)
 • Język instrukcji: angielski
 • Tryb studiów: Pełny etat
 • Minimalne Punkty ECTS: 180

Profil programu

Wspólne Doktorat ds. Praw Człowieka, Społeczeństwa i Zarządzania Wielopoziomowego to istniejący trzyletni, interdyscyplinarny, wspólny program akademicki prowadzony przez Uniwersytet w Padwie we Włoszech, Uniwersytet w Zagrzebiu w Chorwacji, Uniwersytet Western Sydney w Australii i Panteion University w Atenach w Grecji. Wspólny stopień w obecnym kształcie powoduje Dottorato di Ricerca we Włoszech, Doktorat z društvenih znanosti w Chorwacji, doktor nauk filozoficznych w Australii oraz dyplom Didactoriko w Grecji. Wszystkie informacje dotyczące stopnia można znaleźć na stronie internetowej: http://www.humanrights-jointphd.org/ oraz na stronie Centrum Praw Człowieka instytucji koordynującej, Uniwersytecie w Padwie: http: // unipd-centrodirittiumani .it / pl / attivita / Human-Rights-Society-i-Multi-level-governance / 981.

Główne aspekty naukowego projektu wspólnego programu doktoranckiego i jego wartość dodana w odniesieniu do istniejących kursów europejskich i krajowych w krajach, których dotyczy postępowanie, są następujące:

 • Doktorat będzie tworzył badaczy o profilu wielo / interdyscyplinarnym. Przyjmuje się, że program doktorancki organizuje nauczanie, badania i szkolenia w dziedzinie badań nad prawami człowieka, obejmujące podejścia prawne prawne, polityczne, społeczne, filozoficzne i ekonomiczne oraz metodykę na różnych obszarach geograficznych. Prawo, polityka, ekonomia i socjologia to główne dyscypliny. Zarówno wymiary teoretyczne, jak i analizy praktyczne będą miały znaczenie w ogólnym podejściu, które należy uwzględnić.
 • Program doktorancki uwzględnia wielopoziomowe wymiary polityki wdrażania praw człowieka. Skupiając się na najbardziej innowacyjnych i krytycznych sytuacjach, badania będą badać zagadnienia dotyczące troski o prawa człowieka i krytycznie oceniać skuteczność, wpływ i spójność doktryn i praktyk.
 • Program doktorancki zostanie zorganizowany wokół podstawowych wymiarów współczesnego wielopoziomowego sprawowania rządów w świetle zasady pomocniczości. W związku z tym skoncentruje się na: wymiarze globalnym (ram prawnych ONZ i ONZ, instytucjach, polityce i praktykach); europejskiego kontekstu regionalnego i jego globalnego wpływu oraz innych systemów regionalnych; wymiar krajowy z możliwością podejścia porównawczego; oraz na szczeblu lokalnym aktorów i dynamiki wspólnoty (miasta, regiony, terytoria transgraniczne). Zarówno instytucje, jak i role podmiotów prywatnych zostaną omówione, takie jak ponadnarodowe społeczeństwo obywatelskie, ruchy społeczne, grupy religijne i kulturowe, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa korporacyjne.
 • Tematy badań i badań odzwierciedlają tematy poruszone w międzynarodowych i regionalnych prawodawstwach w zakresie praw człowieka oraz w praktyce towarzyszącej ich realizacji (np. Pluralizm kulturowy / religijny i powszechność praw człowieka, ewolucja regionalnych systemów ochrony praw człowieka; sprawiedliwość praw socjalnych jako praw człowieka: modele spełniania praw socjalnych, wpływ delokalizacji suwerenności w zakresie potwierdzania i wdrażania praw człowieka, wielopoziomowego sprawowania rządów i ochrony praw człowieka).
 • Program doktorancki będzie rozwijać dogłębne zrozumienie przez uczniów, krytyczną analizę i zastosowanie aktualnej teorii teoretycznej oraz metodologii badań, aby umożliwić im realizację doktoranckiego projektu badawczego.
 • Program doktorancki zwiększy umiejętności studentów w zakresie badań i ułatwi rozwój wiedzy specjalistycznej związanej z obszarem specjalizacji naukowej.
 • Program doktorancki będzie kształcił studentów w zakresie rozpowszechniania wyników badań, wniosków i sugestii badawczych, na przykład poprzez publikowanie w czasopismach naukowych i / lub prezentowanie ich pracy w konferencjach i seminariach.

Perspektywy rozwoju kariery

Program ma na celu zapewnienie najwyższego poziomu wiedzy naukowej w terenie oraz przygotowanie studentów do kariery w zakresie kształcenia wyższego i badań naukowych. Od studentów oczekuje się przeprowadzenia najnowocześniejszych badań, które wypracowują oryginalne i praktyczne rozwiązania problemów naukowych. Absolwenci programu będą mogli wykazać się zdolnościami do przygotowywania, wykonywania i zarządzania niezależnym badaniem naukowym oraz rozpowszechniania ich wyników w szerszej społeczności naukowej poprzez publikowanie swoich prac w czasopismach naukowych i / lub prezentacjach w konferencjach i seminariach akademickich .

Nie ma innego programu, ze szczególnym uwzględnieniem praw człowieka, społeczeństwa i wielopoziomowego sprawowania rządów na Cyprze, nie tylko na poziomie doktoranckim, ale na jakimkolwiek poziomie wykształcenia wyższego. To sprawi, że absolwenci programu są unikatowo wykwalifikowani i mają przewagę konkurencyjną w rozwijającej się dyscyplinie naukowej i środowisku. Ponadto interdyscyplinarny charakter przedmiotu i struktury programu będą rozwijać umiejętności i kompetencje, które poprawiają perspektywę zatrudnienia na poziomie absolwentów; nie tylko takie połączenie podejść dyscyplinarnych nie jest oferowanych w podobny sposób na szczeblu krajowym, ale w rzeczywistości takie programy są stosunkowo rzadkie zarówno na poziomie regionalnym, jak i międzynarodowym.

Jednocześnie naukowy projekt programu zapewnia absolwentom perspektyw zatrudnienia poza środowiskiem akademickim. Zarówno pod względem interdyscyplinarnego charakteru programu, jak i jego wielowymiarowego skupienia na różnych poziomach analizy różnych podmiotów i instytucji, absolwenci będą bardziej zatrudnieni przez sektor prywatny, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, organizacje regionalne i międzynarodowe.

Kryteria przyjęcia na studia

 1. Kwalifikacje akademickie: akredytowane studia licencjackie z zakresu prawa, polityki, stosunków międzynarodowych, europeistyki, administracji publicznej lub pokrewnego (LLB, BA, BSc lub równoważny), oprócz akredytowanego magistra prawa, polityki, stosunków międzynarodowych, , Administracja publiczna lub pokrewne dziedziny (LLM, mgr, mgr lub odpowiednik). Kopie przyznanych tytułów należy składać w ramach kompletnego pakietu wniosków.
 2. Formularz wniosku: Wnioskodawcy muszą złożyć wniosek o dopuszczenie i zapisanie się do programu. Formularz wniosku wymaga ogólnych informacji o wnioskodawcy, ich kwalifikacjach i odpowiednich doświadczeniach.
 3. Życiorys życiorysu: pełne CV z wyszczególnieniem wszystkich środowisk akademickich i zawodowych oraz działań.
 4. Listy zalecające: wnioskodawcy muszą otrzymać dwa listy polecające od osób, które znały wnioskodawcę w środowisku edukacyjnym i / lub profesjonalnym. Co najmniej jedna z list polecających musi pochodzić z instytucji akademickiej, w której wnioskodawca studiował wcześniej.
 5. Znajomość języka angielskiego: TOEFL (test na papierze 600, test komputerowy 250, test internetowy 100) lub IELTS 6.5. Dla studentów, którzy ukończyli angielski w języku angielskim, nie jest wymagany język angielski.
 6. Poprzednie prace / publikacje i wszelkie opublikowane prace o znaczeniu akademickim (jeśli istnieją).
 7. Wstępna propozycja badawcza: wstępny projekt (1500-000 słów), w którym przedstawiono tematy badawcze, cele i zadania, pytania badawcze oraz proponowaną metodologię badań.
 8. Oświadczenie o przeznaczeniu: Wnioskodawcy muszą przedstawić obszerny zarys podkreślający ich akademickie i indywidualne kompetencje i stwierdzić, dlaczego uważają, że są one odpowiednie do dopuszczenia do Programu, a także refleksji nad oczekiwaniami i wartością programu dla ich osobistego awansu i rozwój kariery.
 9. Indywidualne wywiady: Komitet doktorancki Departamentu Stanu przeprowadzi osobisty wywiad z wnioskodawcą przed podjęciem decyzji. Komitet do Spraw Doktorat ds. Wydziału po zbadaniu, czy wnioskodawca jest w stanie spełnić kryteria wstępne, po przeanalizowaniu wniosku i przeprowadzeniu wywiadu z wnioskodawcą, określi jego przydatność i trafność ich pierwotnego wniosku.
 10. Ze względu na ograniczoną liczbę osób ubiegających się o przyjęcie do programu, Komitet do Spraw Doktorat do Spraw Rodzinnych podejmuje decyzję w oparciu o zasługę oraz poprzez ocenę konkretnych kryteriów, które są najbardziej odpowiednimi kandydatami, którzy zostaną przyjęci do programu. Komitet dokona oceny, biorąc pod uwagę ogólną jakość, wartość i wykonalność wniosku badawczego, jakość wcześniejszych prac badawczych kandydata i kwalifikacji akademickich kandydata oraz inne odpowiednie kwalifikacje zawarte w życiorysie oraz odpowiedzi wnioskodawcy i wydajność podczas indywidualnej rozmowy.
 11. Oceniając projekt badawczy, Komitet zbada także, w jakim stopniu odpowiada programowi doktoranckiemu, opisanemu w załączniku 1 do wspólnej umowy doktoranckiej, tzn. Produkując badacze o profilu wielo / interdyscyplinarnym, głównie w dziedzinach prawa, polityki, ekonomiki i socjologii, gdzie zarówno wymiar teoretyczny, jak i empiryczny mają znaczenie w ogólnym podejściu, które należy uwzględnić. Wniosek powinien mieć na celu uwzględnienie wielopoziomowych aspektów polityki wdrażania praw człowieka, koncentrując się na najbardziej innowacyjnych i krytycznych sytuacjach, tak aby krytycznie ocenić skuteczność i spójność doktryn i praktyk oraz ich wpływu. Należy skupić się na wymiarze globalnym; europejskiego kontekstu regionalnego, jak również innych systemów regionalnych; wymiary ogólnokrajowe, najlepiej przy zastosowaniu podejścia porównawczego; aktorów i dynamiki społeczności lokalnej. Można się zająć instytucjami i rolami podmiotów prywatnych. Wniosek powinien mieć na celu odzwierciedlenie tematów poruszonych w instrumentach dotyczących praw człowieka, a także praktyki, która towarzyszy ich wdrażaniu.
 12. Decyzja o przyjęciu wybranych studentów do programu musi zostać zaakceptowana przez Radę Akademii Programu.

Oszacowanie

Ocena kursu obejmuje zwykle kompleksowy egzamin końcowy i ciągłą ocenę. Ciągła ocena może obejmować między innymi średniookresowe projekty.

Oceny literowe są obliczane na podstawie wagi egzaminu końcowego i ciągłej oceny oraz rzeczywistych liczbowych znaków uzyskanych w tych dwóch elementach oceny. Na podstawie ocen kursu oblicza się średnią ocen semestralnych (GPA) i średnią kumulacyjną (CPA).

Wymagania Graduation

Student musi wypełnić 180 punktów i wszystkie wymagania programu.

Wymagana jest minimalna łączna średnia ocena (CPA) w wysokości 2.0. Tak więc chociaż "D-" jest klasą PASS, aby osiągnąć CPA w wysokości 2,0, wymagana jest średnia ocena "C".

Efekty uczenia się

Po pomyślnym zakończeniu tego programu, uczniowie powinni być w stanie:

 1. Bądź specjalistycznie przeszkolony w zakresie analizy przypadku, kontekstu projektowania i rozwiązywania problemów.
 2. Zdobądź umiejętności badawcze i kompetencje analityczne, aby sprostać wyzwaniom społeczno-politycznym wynikającym z procesów wdrażania i kontekstualizacji standardów i polityk dotyczących praw człowieka.
 3. Uzyskać kompetencje niezbędne do analizy i oceny jakości i skuteczności polityki publicznej prowadzonej przez międzyrządowe, państwowe i podpaństwowe podmioty, w tym instytucje i organy UE, a także rolę podmiotów niepaństwowych, w tym organizacji przedsiębiorstw, obywateli organizacjami społeczeństwa, wspólnotami, sieciami aktywistów praw człowieka.
 4. Posiadać kompetencje i umiejętności niezbędne do kariery naukowej, a także doradzać i wspierać instytucje publiczne i prywatne działające w dziedzinie prawnej i społeczno-politycznej w edukacji, komunikacji i mediacji w zakresie wdrażania programów praw człowieka.
 5. Zrozumieć podstawowe zasady projektowania badań, w tym zrozumieć, jak konceptualizować badania prawne, sformułować trudności badawcze, a także tworzyć i testować hipotezy poprzez zastosowanie szeregu metod i narzędzi badawczych.
 6. Umiejętnie zarządzać wszystkimi etapami projektu badawczego, w tym projektowaniem, prowadzeniem i rozpowszechnianiem badań w sposób zgodny zarówno z praktyką zawodową, jak i standardowymi zasadami etyki badawczej.
 7. Zrozumienie i docenienie znaczenia alternatywnych stanowisk epistemologicznych, które dostarczają kontekstu do budowy teorii, projektowania badań i doboru odpowiednich technik analizy.
 8. Zrozumieć i stosować pojęcia generalizowalności, zasadności, rzetelności i replikacji oraz zidentyfikować potencjalne uprzedzenia w interpretacji wyników badań.
 9. Rozwijaj solidne zrozumienie zalet i wad wielu metodologii badawczych i metod zbierania danych.
 10. Być w stanie zilustrować i krytycznie oceniać metody badawcze stosowane w dochodzeniu prawnym i wykazać się zdolnościami do przygotowywania, wykonywania i zarządzania niezależnym badaniem.
 11. Rozwijaj umiejętności w zakresie rozpowszechniania wyników w szerszej społeczności naukowej, początkowo poprzez pisanie ich pracy, a następnie publikowanie ich pracy w czasopismach naukowych i / lub prezentowanie w konferencjach i seminariach.

Stypendia - pomoc finansowa

Uniwersytet oferuje stypendia i pomoc finansową studentom w pełnym wymiarze czasu pracy, w formie stypendiów akademickich, pomocy finansowej, stypendiów sportowych i programów studiów na terenie kampusu.

Ta szkoła oferuje programy z:
 • Język angielski
University of Nicosia

Ostatnia aktualizacja November 25, 2017
Czas trwania i cena
Ten kurs jest Na kampusie
Start Date
Data rozpoczęcia
Wrześ. 2019
Duration
Czas trwania
3 lat
W pełnym wymiarze godzin
Price
Cena
13,500 EUR
Information
Deadline
Contact school
Locations
Cypr - Nicosia, Nicosia
Data rozpoczęcia : Wrześ. 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń Contact school
Data zakończenia Contact school
Dates
Wrześ. 2019
Cypr - Nicosia, Nicosia
Termin nadsyłania zgłoszeń Contact school
Data zakończenia Contact school