Doktorat z latynoamerykańskich studiów

University of Hradec Králové, Philosophical Faculty

Opis programu

Przeczytaj oficjalny opis

Doktorat z latynoamerykańskich studiów

University of Hradec Králové, Philosophical Faculty

Wydział Filozoficzny Uniwersytetu w Hradec Králové oferuje doktorat, który można prowadzić w pełnym wymiarze godzin. Program doktorancki przeznaczony jest dla studentów, którzy uzyskali tytuł magistra nauk politycznych i pokrewnych dyscyplin naukowych. Badanie ma na celu przegląd badań terenowych i nauk politycznych dotyczących Ameryki Łacińskiej.

qw

Na czym polegają studia latynoamerykańskie?

Studium doktoranckie z dziedziny latynoamerykańskiej nauki ma na celu przygotowanie wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie studiów obszarowych z naciskiem na Amerykę Łacińską. Studium doktoranckie zostało zaprojektowane specjalnie dla studentów z tytułem magistra nauk politycznych lub pokrewnych dyscyplin. Badanie koncentruje się głównie na badaniach porównawczych Ameryki Łacińskiej w celu zastosowania wiedzy teoretycznej i metodologicznej do problemów społecznych, politycznych i gospodarczych regionu Ameryki Łacińskiej.Doświadczenie w nauce w Ameryce Łacińskiej

Celem programu studiów latynoamerykańskich jest kształcenie i przygotowanie naukowców zainteresowanych badaniami i nauczaniem z naciskiem na Amerykę Łacińską. Opracowanie ma na celu przygotowanie absolwentów, którzy zdobędą wiedzę teoretyczną i metodologiczną oraz praktyczne umiejętności zdobyte za jednym razem na wielu uczelniach partnerskich i instytucjach badawczych w krajach Ameryki Łacińskiej. Studenci powinni przeprowadzić rozległe badania terenowe w Ameryce Łacińskiej związane z tematem ich rozprawy doktorskiej. Bezpośrednie doświadczenie w zakresie studiów i badań za granicą umożliwi absolwentom studiów doktoranckich realizację projektów badawczych oraz lepsze wykorzystanie wiedzy i maksymalizację jej praktycznego zastosowania.

erAbsolwenci

Absolwenci będą profesjonalnie i językowo przygotowani do samodzielnego prowadzenia badań naukowych i nauczania, do pracy w instytucjach publicznych, takich jak ministerstwa z agendami skoncentrowanymi na Ameryce Łacińskiej, w mediach, organizacjach pozarządowych, dyplomacji oraz innych instytucjach zagranicznych lub macierzystych wyszukiwanie ekspertów w dziedzinie badań terenowych.

Warunki wstępne Warunki

Warunkiem przyjęcia na studia doktoranckie jest ukończone z wynikiem pozytywnym wykształcenie wyższe z tytułem magistra lub tytułem inżyniera w ramach programu studiów Political Science lub International Territorial Studies . Być może mogą to być absolwenci pokrewnych lub podobnych programów edukacyjnych o charakterze społecznym lub humanistycznym (historia, socjologia, antropologia, ekonomia), oczywiście zakładając pomyślne spełnienie wymogów procedury rekrutacji mających na celu wykazanie odpowiedniego poziomu politologii i wiedzy terytorialnej oraz zdolność do samodzielnej działalności naukowej.

Komisja rekrutacyjna bierze pod uwagę projekt badawczy (propozycję projektu pracy dyplomowej) i inne załączone dokumenty w przypadku nieobecności wnioskodawcy. Oceniają przede wszystkim jakość projektu badawczego, kwalifikacje kandydata do pracy naukowej, ale także jego umiejętności językowe. Znajomość języka angielskiego dla doktorantów musi być przynajmniej na poziomie B2 tzw. Europejskiej ramki referencyjnej. Znajomość innych języków (zwłaszcza hiszpańskiego, portugalskiego i francuskiego) stanowi istotną zaletę. Kolejnym warunkiem wstępnym do studiów jest długoterminowy pobyt w Republice Czeskiej, ponieważ wymagane jest pełne zaangażowanie w indywidualny plan studiów.


fgDokumenty dołączane do wniosku

  • zaświadczoną kopię nostryfikacji świadectwa / dyplomu (w wyjątkowych przypadkach najpóźniej w dniu rejestracji nauki)
  • uporządkowane CV
  • co najmniej 2 referencje / rekomendacje z uniwersytetu ukończenia studiów
  • propozycja projektu badawczego w zakresie ok. 4-5 standardowych stron - projekt musi zawierać specyfikację tematu i celów pracy, ramy teoretyczne, metody opracowania i listę pokrewnej literatury (temat projektu musi odpowiadać studiom terytorialnym skupiającym się na języku afrykańskim / łacińskim - Terytorium amerykańskie)
  • potwierdzenie biegłości językowej (certyfikaty itp.) oraz prospektywnej działalności wydawniczej
Ta szkoła oferuje programy z:
  • Język angielski


Ostatnia aktualizacja April 10, 2018
Czas trwania i cena
Ten kurs jest Na kampusie
Start Date
Data rozpoczęcia
Wrześ. 2019
Duration
Czas trwania
4 lat
W pełnym wymiarze godzin
Price
Cena
- na rok.
Locations
Czechy - Hradec Kralove, Hradec Králové Region
Data rozpoczęcia : Wrześ. 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą
Dates
Wrześ. 2019
Czechy - Hradec Kralove, Hradec Králové Region
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą