Przedmiotem badań jest geograficzna organizacja społeczeństwa i jego rozwój. Oferowane kursy dotyczą w szczególności następujących tematów: analityczna i syntetyczna ocena systemu osadnictwa i procesu urbanizacji; hierarchiczna organizacja regionów; terytorialne zróżnicowanie zjawisk społecznych i gospodarczych oraz identyfikacja roli ich czynników warunkujących.

Pod względem zastosowanego wymiaru badanie dotyczy problemów rozwoju regionalnego, podziału administracyjnego i aspektów lokalizacyjnych różnych zjawisk społeczno-gospodarczych. Szczególne znaczenie przypisuje się badaniu interakcji między społeczeństwem i jego otoczeniem, w tym pokrewnym problemom ekologii społecznej.

Dalsze i bardziej szczegółowe możliwości studiowania oferowane są w związku z tematami z wielu subdyscyplin geografii społeczno-ekonomicznej, takich jak struktura i rozwój związków migracyjnych i ich motywacja (geografia populacyjna); użytkowanie ziemi (geografia rolnictwa); czynniki lokalizacyjne (geografia przemysłu) i hierarchiczne zróżnicowanie obiektów usługowych ośrodków (geografia usług).


Opis kryteriów weryfikacji i oceny

Egzamin wstępny jest jednokrotny w formie wywiadu. Na podstawie pisemnego wniosku złożonego drogą elektroniczną wraz z wnioskiem, ale nie później niż do dnia 19 maja 2019 r., Dziekan może zezwolić na egzamin wstępny za pośrednictwem technologii informacyjno-komunikacyjnych, ale tylko z poważnych i udokumentowanych przyczyn, takich jak zdrowie lub studia za granicą.

Podczas egzaminu wstępnego kandydat musi wykazać się umiejętnościami technicznymi i językowymi, aby studiować dany program, wraz z atrybutami niezbędnymi do pracy naukowej. Egzamin jest oceniany na maksymalnie 100 punktów, z czego 10 punktów przyznawanych jest jako bonus za podanie bardziej szczegółowego pomysłu na treść studiów i planowane prace doktorskie w dobrowolnym dodatku do aplikacji, w tym temat rozprawy doktorskiej, krótką adnotację, przewidywany dział nadzorujący i zgoda konkretnego przełożonego do nadzorowania takiego projektu doktoranckiego.


Warunki przyjęcia

Wstęp na studia doktoranckie jest uwarunkowany pomyślnym ukończeniem studiów magisterskich.

Metoda weryfikacji:


Zasady dotyczące zwolnienia z egzaminu wstępnego

Egzamin wstępny można znieść na podstawie pisemnego wniosku kandydata, o ile z powodzeniem złożył on wniosek o projekt STARS w danym roku akademickim. Wniosek taki wraz z dokumentacją spełnienia warunków należy złożyć (ale nie drogą elektroniczną) do dnia 19 maja 2019 r.


Perspektywa kariery

Ten absolwent jest dobrze przygotowany do twórczej i naukowej pracy w zespole lub indywidualnie. Potrafi analizować elementy środowiska społeczno-geograficznego i kompleksowo analizować i oceniać jego zmieniającą się organizację przestrzenną, a także interakcje między warunkami społecznymi i przyrodniczymi, systemami społeczno-gospodarczymi i społeczno-kulturowymi, wszystko to poprzez wykorzystanie GIS. Potrafi nakreślić badania naukowe dotyczące rozwoju regionalnego na różnych poziomach przestrzennych. Jest również gotowy doradzać w zakresie kształtowania polityki i działalności komercyjnej oraz uczestniczyć w administracji publicznej, planowaniu i doradztwie, np. W rozwoju regionalnym i miejskim, suburbanizacji, obszarach peryferyjnych, mobilności ludności, lokalizacji działalności gospodarczej, badaniach rynkowych na poziomie krajowym, europejskim i globalnym.

Program prowadzony przez:
  • Język angielski

Zobacz 29 więcej kursów w Charles University Faculty of Science »

Ostatnia aktualizacja Styczeń 4, 2019
Ten kurs jest Na kampusie, Ośrodek kształcenia i studia online
Data początkowa
Paź 2019
Duration
4 lat
W pełnym wymiarze godzin
Cena
50,000 CZK
na rok akademicki. Opłata za wniosek online: 540 CZK. Opłata za wniosek papierowy: 590 CZK.
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Paź 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń

Paź 2019

Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa