Przeczytaj oficjalny opis

Przedmiotem badań jest geograficzna organizacja społeczeństwa i jego rozwój. Oferowane kursy dotyczą w szczególności następujących tematów: analityczna i syntetyczna ocena systemu osadnictwa i procesu urbanizacji; hierarchiczna organizacja regionów; terytorialne zróżnicowanie zjawisk społecznych i gospodarczych oraz identyfikacja roli ich czynników warunkujących.

Pod względem zastosowanego wymiaru badanie dotyczy problemów rozwoju regionalnego, podziału administracyjnego i aspektów lokalizacyjnych różnych zjawisk społeczno-gospodarczych. Szczególne znaczenie przypisuje się badaniu interakcji między społeczeństwem i jego otoczeniem, w tym pokrewnym problemom ekologii społecznej.

Dalsze i bardziej szczegółowe możliwości studiowania oferowane są w związku z tematami z wielu subdyscyplin geografii społeczno-ekonomicznej, takich jak struktura i rozwój związków migracyjnych i ich motywacja (geografia populacyjna); użytkowanie ziemi (geografia rolnictwa); czynniki lokalizacyjne (geografia przemysłu) i hierarchiczne zróżnicowanie obiektów usługowych ośrodków (geografia usług).


Opis kryteriów weryfikacji i oceny

Egzamin wstępny jest jednokrotny w formie wywiadu. Na podstawie pisemnego wniosku złożonego drogą elektroniczną wraz z wnioskiem, ale nie później niż do dnia 19 maja 2019 r., Dziekan może zezwolić na egzamin wstępny za pośrednictwem technologii informacyjno-komunikacyjnych, ale tylko z poważnych i udokumentowanych przyczyn, takich jak zdrowie lub studia za granicą.

Podczas egzaminu wstępnego kandydat musi wykazać się umiejętnościami technicznymi i językowymi, aby studiować dany program, wraz z atrybutami niezbędnymi do pracy naukowej. Egzamin jest oceniany na maksymalnie 100 punktów, z czego 10 punktów przyznawanych jest jako bonus za podanie bardziej szczegółowego pomysłu na treść studiów i planowane prace doktorskie w dobrowolnym dodatku do aplikacji, w tym temat rozprawy doktorskiej, krótką adnotację, przewidywany dział nadzorujący i zgoda konkretnego przełożonego do nadzorowania takiego projektu doktoranckiego.


Warunki przyjęcia

Wstęp na studia doktoranckie jest uwarunkowany pomyślnym ukończeniem studiów magisterskich.

Metoda weryfikacji:


Zasady dotyczące zwolnienia z egzaminu wstępnego

Egzamin wstępny można znieść na podstawie pisemnego wniosku kandydata, o ile z powodzeniem złożył on wniosek o projekt STARS w danym roku akademickim. Wniosek taki wraz z dokumentacją spełnienia warunków należy złożyć (ale nie drogą elektroniczną) do dnia 19 maja 2019 r.


Perspektywa kariery

Ten absolwent jest dobrze przygotowany do twórczej i naukowej pracy w zespole lub indywidualnie. Potrafi analizować elementy środowiska społeczno-geograficznego i kompleksowo analizować i oceniać jego zmieniającą się organizację przestrzenną, a także interakcje między warunkami społecznymi i przyrodniczymi, systemami społeczno-gospodarczymi i społeczno-kulturowymi, wszystko to poprzez wykorzystanie GIS. Potrafi nakreślić badania naukowe dotyczące rozwoju regionalnego na różnych poziomach przestrzennych. Jest również gotowy doradzać w zakresie kształtowania polityki i działalności komercyjnej oraz uczestniczyć w administracji publicznej, planowaniu i doradztwie, np. W rozwoju regionalnym i miejskim, suburbanizacji, obszarach peryferyjnych, mobilności ludności, lokalizacji działalności gospodarczej, badaniach rynkowych na poziomie krajowym, europejskim i globalnym.

Program prowadzony przez:
Język angielski

Zobacz 29 więcej kursów w Charles University Faculty of Science »

Ostatnia aktualizacja January 4, 2019
Ten kurs jest Campus based, Łączone online i stacjonarne
Data początkowa
Paźdz. 2019
Duration
4 lat
W pełnym wymiarze godzin
Cena
50,000 CZK
na rok akademicki. Opłata za wniosek online: 540 CZK. Opłata za wniosek papierowy: 590 CZK.
Deadline
Kwiec. 30, 2019
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Paźdz. 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń
Kwiec. 30, 2019

Paźdz. 2019

Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Kwiec. 30, 2019
Data końcowa