Przeczytaj oficjalny opis

Temat studiów podyplomowych "Geografia fizyczna" łączy się z przedmiotem studiów magister o tej samej nazwie. W swoich specjalizacjach przedmiot studiów podyplomowych obejmuje całe spektrum geografii fizycznej:

  • Rozwija indywidualne podstawowe dyscypliny naukowe badające częściowe podsystemy sfery krajobrazu: geomorfologię i paleogeografię czwartorzędu, klimatologię, meteorologię, hydrologię, biogeografię, pedogeografię i geoekologię.
  • Zajmuje się syntezą środowiska geograficznego, zapewnioną przez złożoną geografię fizyczną. Poza relacjami między naturalnymi komponentami środowiska geograficznego obejmuje również interakcje między sferami fizyczno-geograficznymi i społeczno-gospodarczymi.


Opis kryteriów weryfikacji i oceny

Egzamin wstępny jest jednokrotny w formie wywiadu. Na podstawie pisemnego wniosku złożonego drogą elektroniczną wraz z wnioskiem, ale nie później niż do dnia 19 maja 2019 r., Dziekan może zezwolić na egzamin wstępny za pośrednictwem technologii informacyjno-komunikacyjnych, ale tylko z poważnych i udokumentowanych przyczyn, takich jak zdrowie lub studia za granicą.

Podczas egzaminu wstępnego kandydat musi wykazać się umiejętnościami technicznymi i językowymi, aby studiować dany program, wraz z atrybutami niezbędnymi do pracy naukowej. Egzamin jest oceniany na maksymalnie 100 punktów, z czego 10 punktów przyznawanych jest jako bonus za podanie bardziej szczegółowego pomysłu na treść studiów i planowane prace doktorskie w dobrowolnym dodatku do aplikacji, w tym temat rozprawy doktorskiej, krótką adnotację, przewidywany dział nadzorujący i zgoda konkretnego przełożonego do nadzorowania takiego projektu doktoranckiego.


Warunki przyjęcia

Wstęp na studia doktoranckie jest uwarunkowany pomyślnym ukończeniem studiów magisterskich.

Metoda weryfikacji:


Zasady dotyczące zwolnienia z egzaminu wstępnego

Egzamin wstępny można znieść na podstawie pisemnego wniosku kandydata, o ile z powodzeniem złożył on wniosek o projekt STARS w danym roku akademickim. Wniosek taki wraz z dokumentacją spełnienia warunków należy złożyć (ale nie drogą elektroniczną) do dnia 19 maja 2019 r.


Perspektywa kariery

Absolwent studiów doktoranckich program studiów uzyskał następującą wiedzę: bogatą bazę w ogólnej geografii i solidną wiedzę teoretyczną z geografii fizycznej jako całości. Absolwent posiada pogłębioną wiedzę teoretyczną z zakresu swojej specjalizacji, a także w niektórych dziedzinach geografii fizycznej (geomorfologia, klimatologia, hydrologia, pedo-geografia, biogeografia, geoekologia) lub ich kombinacji. Absolwent zapoznaje się z metodami badań terenowych, obliczeń, statystyki, geoinformatyki i GIS oraz ma dobrą znajomość co najmniej jednego języka na świecie. Absolwent jest zatem w stanie wykonywać zarówno prace naukowe i badawcze, jak i badania stosowane, w różnych akademickich i naukowych instytucjach oraz w administracji publicznej.

Program prowadzony przez:
Język angielski

Zobacz 29 więcej kursów w Charles University Faculty of Science »

Ostatnia aktualizacja January 4, 2019
Ten kurs jest Campus based, Łączone online i stacjonarne
Data początkowa
Paźdz. 2019
Duration
4 lat
W pełnym wymiarze godzin
Cena
50,000 CZK
na rok akademicki. Opłata za wniosek online: 540 CZK. Opłata za wniosek papierowy: 590 CZK.
Deadline
Kwiec. 30, 2019
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Paźdz. 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń
Kwiec. 30, 2019

Paźdz. 2019

Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Kwiec. 30, 2019
Data końcowa