Temat studiów podyplomowych "Geografia fizyczna" łączy się z przedmiotem studiów magister o tej samej nazwie. W swoich specjalizacjach przedmiot studiów podyplomowych obejmuje całe spektrum geografii fizycznej:

  • Rozwija indywidualne podstawowe dyscypliny naukowe badające częściowe podsystemy sfery krajobrazu: geomorfologię i paleogeografię czwartorzędu, klimatologię, meteorologię, hydrologię, biogeografię, pedogeografię i geoekologię.
  • Zajmuje się syntezą środowiska geograficznego, zapewnioną przez złożoną geografię fizyczną. Poza relacjami między naturalnymi komponentami środowiska geograficznego obejmuje również interakcje między sferami fizyczno-geograficznymi i społeczno-gospodarczymi.


Opis kryteriów weryfikacji i oceny

Egzamin wstępny jest jednokrotny w formie wywiadu. Na podstawie pisemnego wniosku złożonego drogą elektroniczną wraz z wnioskiem, ale nie później niż do dnia 19 maja 2019 r., Dziekan może zezwolić na egzamin wstępny za pośrednictwem technologii informacyjno-komunikacyjnych, ale tylko z poważnych i udokumentowanych przyczyn, takich jak zdrowie lub studia za granicą.

Podczas egzaminu wstępnego kandydat musi wykazać się umiejętnościami technicznymi i językowymi, aby studiować dany program, wraz z atrybutami niezbędnymi do pracy naukowej. Egzamin jest oceniany na maksymalnie 100 punktów, z czego 10 punktów przyznawanych jest jako bonus za podanie bardziej szczegółowego pomysłu na treść studiów i planowane prace doktorskie w dobrowolnym dodatku do aplikacji, w tym temat rozprawy doktorskiej, krótką adnotację, przewidywany dział nadzorujący i zgoda konkretnego przełożonego do nadzorowania takiego projektu doktoranckiego.


Warunki przyjęcia

Wstęp na studia doktoranckie jest uwarunkowany pomyślnym ukończeniem studiów magisterskich.

Metoda weryfikacji:


Zasady dotyczące zwolnienia z egzaminu wstępnego

Egzamin wstępny można znieść na podstawie pisemnego wniosku kandydata, o ile z powodzeniem złożył on wniosek o projekt STARS w danym roku akademickim. Wniosek taki wraz z dokumentacją spełnienia warunków należy złożyć (ale nie drogą elektroniczną) do dnia 19 maja 2019 r.


Perspektywa kariery

Absolwent studiów doktoranckich program studiów uzyskał następującą wiedzę: bogatą bazę w ogólnej geografii i solidną wiedzę teoretyczną z geografii fizycznej jako całości. Absolwent posiada pogłębioną wiedzę teoretyczną z zakresu swojej specjalizacji, a także w niektórych dziedzinach geografii fizycznej (geomorfologia, klimatologia, hydrologia, pedo-geografia, biogeografia, geoekologia) lub ich kombinacji. Absolwent zapoznaje się z metodami badań terenowych, obliczeń, statystyki, geoinformatyki i GIS oraz ma dobrą znajomość co najmniej jednego języka na świecie. Absolwent jest zatem w stanie wykonywać zarówno prace naukowe i badawcze, jak i badania stosowane, w różnych akademickich i naukowych instytucjach oraz w administracji publicznej.

Program prowadzony przez:
  • Język angielski

Zobacz 29 więcej kursów w Charles University Faculty of Science »

Ostatnia aktualizacja Styczeń 4, 2019
Ten kurs jest Na kampusie, Ośrodek kształcenia i studia online
Data początkowa
Paź 2019
Duration
4 lat
W pełnym wymiarze godzin
Cena
50,000 CZK
na rok akademicki. Opłata za wniosek online: 540 CZK. Opłata za wniosek papierowy: 590 CZK.
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Paź 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń

Paź 2019

Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa