Doktorat w informatyce i inżynierii systemu: informatyka w administracji publicznej

Informacje ogólne

Opis programu

Wydział Ekonomii i Administracji

  • Kierunek: Informatyka w administracji publicznej

Program studiów: Informatyka i inżynieria systemu

  • Forma studiów: niestacjonarne / stacjonarne
  • Standardowa długość studiów: 4 lata
  • Liczba przyznanych punktów ECTS: 180
  • Wymagania dotyczące ukończenia studiów: państwowy egzamin doktorski i obrona pracy doktorskiej
  • Czesne (za rok akademicki): maksymalnie 3500 EUR

Doktorat z informatyki w administracji publicznej, program studiów komputerowych kształci studentów, aby stać się wysoko wykwalifikowanymi ekspertami, którzy są w stanie projektować, realizować, profesjonalnie opracowywać i stosować informacje dotyczące technologii komunikacyjnych. Studenci uczą się korzystać z nowoczesnych metod komputerowych w procesach decyzyjnych. Absolwenci zdobywają wiedzę o przepływach IT i procesach gospodarczych w organizacjach i instytucjach. Absolwenci rozumieją technologie informacyjne i komunikacyjne i mają podstawy w tych technologiach, co pozwala im twórczo zastosować tę wiedzę. Działalność badawcza i naukowa są kluczowymi elementami tego programu studiów. Absolwenci są w stanie kontrolować proces projektowania i tworzenia systemów informatycznych, w tym bezpieczeństwo danych i informacji; absolwenci są w stanie stosować systemy informacji geograficznej i są pewni podejmowania decyzji na wszystkich poziomach administracji publicznej.

Ostatnia aktualizacja Mar 2020

Informacje o uczelni

University of Pardubice jest jedn? z 26 publicznych szkó? wy?szych w Republice Czeskiej i jedyn? uczelni? w regionie Pardubice. Jako uznany na arenie mi?dzynarodowej o?rodek nauki, uniwersytet pragnie ... Czytaj więcej

University of Pardubice jest jedn? z 26 publicznych szkó? wy?szych w Republice Czeskiej i jedyn? uczelni? w regionie Pardubice. Jako uznany na arenie mi?dzynarodowej o?rodek nauki, uniwersytet pragnie stale przyczynia? si? do rozwoju wiedzy naukowej, kreatywnego potencja?u ludzkiego i zaawansowanych technologii w celu poprawy jako?ci ?ycia i dobrobytu spo?ecze?stwa. Jako jedyna instytucja szkolnictwa wy?szego typu uniwersyteckiego w regionie pardubickim, chce by? nowoczesn? uczelni? publiczn? otwart? na wymian? i wymian? informacji oraz dynamicznie rozwijaj?c? si? w kontakcie z otaczaj?cym ?wiatem. Pokaż mniej