Doktorat w chemii i technologii chemicznej: technologia organiczna

Informacje ogólne

Opis programu

Wydział Technologii Chemicznej

  • Kierunek: Technologia organiczna

Program studiów: chemia i technologia chemiczna

  • Forma studiów: niestacjonarne / stacjonarne
  • Standardowa długość studiów: 4 lata
  • Liczba przyznanych punktów ECTS: Badanie nie jest oparte na punktach
  • Wymagania dotyczące ukończenia studiów: państwowy egzamin doktorski i obrona pracy doktorskiej
  • Czesne (za rok akademicki): maksymalnie 4,900 EUR

Doktorat z wyróżnieniem w dziedzinie technologii organicznej oferowany przez Wydział Technologii Organicznej to co najmniej trzyletni kurs chemii i chemii technicznej. Zapewnia teoretyczne i praktyczne przedmioty nowoczesnej technologii związków organicznych, zwłaszcza barwników i pigmentów organicznych, leków, związków biologicznie czynnych i ich związków pośrednich. Studenci będą studiować modelowanie molekularne, fotochemię, fizykę fotografii i podstawowy kurs chemii kwantowej, a ponadto szeroki zakres przedmiotów oferowanych na całym uniwersytecie. Wynikiem jest stopień, który ma bezpośrednie znaczenie dla przemysłu produkcji chemikaliów, instytutów badawczych i uniwersytetów.

Ostatnia aktualizacja Mar 2020

Informacje o uczelni

University of Pardubice jest jedn? z 26 publicznych szkó? wy?szych w Republice Czeskiej i jedyn? uczelni? w regionie Pardubice. Jako uznany na arenie mi?dzynarodowej o?rodek nauki, uniwersytet pragnie ... Czytaj więcej

University of Pardubice jest jedn? z 26 publicznych szkó? wy?szych w Republice Czeskiej i jedyn? uczelni? w regionie Pardubice. Jako uznany na arenie mi?dzynarodowej o?rodek nauki, uniwersytet pragnie stale przyczynia? si? do rozwoju wiedzy naukowej, kreatywnego potencja?u ludzkiego i zaawansowanych technologii w celu poprawy jako?ci ?ycia i dobrobytu spo?ecze?stwa. Jako jedyna instytucja szkolnictwa wy?szego typu uniwersyteckiego w regionie pardubickim, chce by? nowoczesn? uczelni? publiczn? otwart? na wymian? i wymian? informacji oraz dynamicznie rozwijaj?c? si? w kontakcie z otaczaj?cym ?wiatem. Pokaż mniej