Badania fizjologii roślin, procesy życiowe w organizmach roślinnych zajmują się wewnętrznymi relacjami w ciele rośliny, jak również interakcjami ze środowiskiem. Obecnie tradycyjna nazwa "fizjologia" de facto obejmuje kompleksowe badania biologii roślin, w tym problemy genetyczne, biochemiczne i ekologiczne. Ma on na celu wyjaśnienie spójności między strukturą i funkcją na poziomie całego organizmu, narządów, tkanek i komórek. Wykorzystuje metody biochemii, biologii molekularnej i komórkowej, anatomii i ekologii. Fizjologia roślin przyczynia się do poznania ogólnej biologii organizmów żywych, w tym aspektów biomedycznych.


Opis kryteriów weryfikacji i oceny

Egzamin wstępny jest jednokrotny w formie wywiadu. Na podstawie pisemnego wniosku złożonego drogą elektroniczną wraz z wnioskiem, ale nie później niż do dnia 19 maja 2019 r., Dziekan może zezwolić na egzamin wstępny za pośrednictwem technologii informacyjno-komunikacyjnych, ale tylko z poważnych i udokumentowanych przyczyn, takich jak zdrowie lub studia za granicą.

Podczas egzaminu wstępnego kandydat musi wykazać się umiejętnościami technicznymi i językowymi, aby studiować dany program, wraz z atrybutami niezbędnymi do pracy naukowej. Egzamin jest oceniany na maksymalnie 100 punktów, z czego 15 punktów przyznawanych jest jako bonus za udzielenie bardziej szczegółowego pomysłu na treść studiów i planowane prace doktorskie w dobrowolnym dodatku do aplikacji, w tym temat pracy doktorskiej, krótką adnotację, przewidywany dział nadzorujący i zgoda konkretnego przełożonego do nadzorowania takiego projektu doktoranckiego.


Warunki przyjęcia

Wstęp na studia doktoranckie jest uwarunkowany pomyślnym ukończeniem studiów magisterskich.

Metoda weryfikacji:


Zasady dotyczące zwolnienia z egzaminu wstępnego

Egzamin wstępny można znieść na podstawie pisemnego wniosku kandydata, o ile z powodzeniem złożył on wniosek o projekt STARS w danym roku akademickim. Wniosek taki wraz z dokumentacją spełnienia warunków należy złożyć (ale nie drogą elektroniczną) do dnia 19 maja 2019 r.


Perspektywa kariery

Absolwent posiada ogólną wiedzę na temat obecnego stanu eksperymentalnej biologii roślin, której celem są funkcje i struktury życia roślinnego, mechanizmy sygnałowe i regulacyjne procesów fizjologicznych od poziomu molekularnego, komórkowego i organowego do poziomu rośliny jako kompleksu całościowego w odniesieniu do czynników środowiskowych, w tym interakcji roślin z organizmami. Potrafi wykorzystać tę wiedzę w badaniach podstawowych lub stosowanych ukierunkowanych zarówno na rolnictwo, np. Badania hodowlane, produkcję i ochronę roślin, jak i badania biomedyczne - farmacja lub medycyna. Są dobrze poinformowani w postępach w dziedzinie, zdolni do projektowania oryginalnych projektów badawczych i mogą niezależnie realizować badania biologii roślin przy użyciu wielu podejść od bioinformatyki do mikroskopii i fizjologii ekologicznej.

Program prowadzony przez:
  • Język angielski

Zobacz 29 więcej kursów w Charles University Faculty of Science »

Ostatnia aktualizacja Styczeń 4, 2019
Ten kurs jest Na kampusie, Ośrodek kształcenia i studia online
Data początkowa
Paź 2019
Duration
4 lat
W pełnym wymiarze godzin
Cena
50,000 CZK
na rok akademicki. Opłata za wniosek online: 540 CZK. Opłata za wniosek papierowy: 590 CZK.
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Paź 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń

Paź 2019

Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa