Przeczytaj oficjalny opis

Wniosek powinien obejmować

  • jasne określenie i uzasadnienie tematu
  • Przegląd literatury i aktualny stan wiedzy w zakresie projektu
  • Cele projektu
  • przyjętą metodologią
  • lista referencji

Kandydaci na studia doktoranckie w dziedzinie stosunków międzynarodowych mogą wybrać temat pracy doktorskiej z listy tematów priorytetowych dostarczanych przez Departament Stosunków Międzynarodowych (IR) oraz Wydział Studiów nad Bezpieczeństwem dla danego roku akademickiego (tematy te są publikowane na strona Departamentu IR pod koniec marca 2017 r).

Wnioskodawcy powinni skonsultować potencjalnego przełożonego dotyczące wniosku badawczego uprzedniego jej złożenia.

Procedura dopuszczenia przebiega w dwóch rundach. W pierwszej rundzie rada wstępu ocenia projekt badań na podstawie jego wartości naukowej i jego zgodności z priorytetowych tematów oferowanych przez wydziały i ustawia wymagany próg w punktów za awans do drugiej rundy. Kandydaci, którzy zdali progu są zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Wywiad ocenia się w punktach, jak również. Dziekan Wydziału ustala wymaganego progu potrzebnego do przyjęcia.

Rozmowa ma na celu ocenę

  • Cele projektu badawczego
  • teoretyczne i metodologiczne ramy proponowanego projektu
  • wykonalności planu badawczego, jego granice

Kryteria oceny końcowej:

Wnioskodawca może otrzymać do 40 punktów w każdej rundzie. W drugiej rundzie 10 punktów, są zarezerwowane dla ewentualnej premii dla publikacji (artykuły, eseje) związanych z tematem projektu pracy doktorskiej. Kandydat musi być absolwentem studiów magisterskich, najlepiej w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych.

Zobacz także artykuł IV, pkt 4 Warunków postępowania przyjęć

Informacje na temat wykonywania absolwentów

Absolwenci naszego programu doktoranckiego w stosunkach międzynarodowych są dobrze wyposażone, aby znaleźć pracę jako wysoko wykwalifikowanych specjalistów w akademickich (tj w badaniach), działów analitycznych i uniwersytetów. Ich kwalifikacje umożliwiające im wykorzystać swoje umiejętności na stanowiskach kierowniczych w agencjach rządowych, aparat administracyjny organizacji międzynarodowych, międzynarodowych organizacji pozarządowych oraz całe spektrum instytucji sektora prywatnego. Wiedza i umiejętności nasi absolwenci nabywają w analizie polityki międzynarodowej, międzynarodowych stosunków gospodarczych, integracji europejskiej i prawa międzynarodowego są poparte conversance z odpowiednimi koncepcji teoretycznych i metodologii.

Program prowadzony przez:
Język angielski
Czech

Zobacz 4 więcej kursów w Faculty of Social Sciences, Charles University (FSV UK) »

Ten kurs jest Na kampusie
Data początkowa
Duration
4 - 8 lat
W pełnym wymiarze godzin
Cena
250 EUR
za semestr
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data początkowa
Termin nadsyłania zgłoszeń
Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa