Read the Official Description

Filozofia i misja instruktażowy

Głównym zadaniem programów edukacyjnych w pracy socjalnej jest zgodne z misją zawodu w celu zwiększenia dobrobytu człowieka i pomóc w zaspokojeniu podstawowych potrzeb człowieka wszystkich ludzi, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i upodmiotowienie ludzi, którzy są narażeni, uciskanych i żyje w ubóstwie. Filozofia Social Work Programme doktoranckie na IUGS odzwierciedla tę misję. Historyczna i cechą Pracy Socjalnej jest skupić się zawodu w sprawie dobrobytu jednostek w kontekście społecznym i dobrobytu społeczeństwa. Fundamentalne dla pracy socjalnej jest dbałość o siłach, które tworzą środowisko, przyczyniają się do, i rozwiązywaniu problemów w życiu.

Pracownicy socjalni promowanie sprawiedliwości społecznej i zmiany społecznej zi w imieniu klientów. "Klienci" służy włącznie w odniesieniu do jednostek, rodzin, grup, organizacji i wspólnot. Pracownicy socjalni są wrażliwe na różnorodności kulturowej i etnicznej oraz dążyć do położenia kresu dyskryminacji, ucisku, ubóstwa i innych form niesprawiedliwości społecznej. Działania te mogą mieć formę bezpośredniej praktyce, organizowaniu społeczności, nadzoru, administracji konsultacji, rzecznictwo, działania społeczne i polityczne, rozwój i wdrażanie polityki, edukacji, badań i oceny. Pracownicy opieki społecznej mają na celu zwiększenie zdolności ludzi do rozwiązywania własnych potrzeb. Pracownicy opieki społecznej mają na celu również promowanie reagowania organizacji, społeczności i innych instytucji społecznych na indywidualne potrzeby i problemy społeczne.

Misją zawodu Pracy Socjalnej jest zakorzenione w zbiorze wartości bazowych. Te podstawowe wartości, przyjęta przez pracowników socjalnych w całej historii tego zawodu jest, są podstawą unikalnego przeznaczenia i perspektywy pracy socjalnej za: obsługę, sprawiedliwości społecznej, godności i wartości osoby, znaczenia ludzkich relacji, uczciwości i kompetencji. Ta konstelacja podstawowych wartości odzwierciedla to, co jest charakterystyczne dla tej społecznej zawodu pracy. Podstawowe wartości i zasady, które wynikają z nich musi być zrównoważony w kontekście i złożoność ludzkiego doświadczenia (NASW 2008).

Stopnie Oferowane

 • IUGS oferuje Doctor of Philosophy (PhD) w pracy socjalnej i doktora pracy socjalnej (DSW).
 1. Doktorat jest przygotowanie społecznej pracy zawodowej do prowadzenia badań naukowych, nauczania i kierowania akademickiej w dziedzinie, jak również świadczenia zaawansowanych usług pracy socjalnej na rzecz organizacji, rządów, społeczności i jednostek.
 2. <li>   Doktor of Social Work ma na celu zwi&#281;kszenie zdolno&#347;ci studenta do pracy w zastosowanych ustawie&#324; pracy socjalnej, gdzie zaawansowana wiedza mo&#380;e pom&oacute;c im dalszego ich zdolno&#347;&#263; do &#347;wiadczenia us&#322;ug pracy socjalnej.</li> 
  <li>   Doktorsk&#261; bywa teoretyczna i wymaga kilku wt&oacute;rnych bada&#324; nast&#281;pnie podstawowy.</li> 
  <li>   DSW Projekt zmierza do poszukiwania praktycznych rozwi&#261;za&#324; lub wynik dla pytania lub potrzeby. Polega ona na kilku pierwotnych nast&#281;pnie bada&#324; wt&oacute;rnych.</li>
  

Kurs Domeny treści i wymagania

 • Wymagane domen kursu (lub równoważność jako ocenione i zatwierdzone przez Dziekana Wydziału) dla Doktoranckich stopni w Pracy Socjalnej należą:
 1. Pomoc społeczna i polityka organizacyjna;
 2. <li>   wzrostu cz&#322;owieka i rozwoju;</li>
  <li>   Abnormal Psychology;</li>
  <li>   Teoria system&oacute;w;</li>
  <li>   Wymaga szczeg&oacute;lnych populacjach;</li> 
  <li>  Metody pracy socjalnej;</li>
  <li>   Social praktyka pracy;</li>
  <li> Metody badawcze;</li>
  <li>   Istotne obieralnych opieki spo&#322;ecznej;</li>
  

Pola wymagane, które należy podjąć w IUGS są następujące, w kolejności:
 1. Badania I (3 punkty);
 2. <li>   Badanie II (3 punkty);</li> 
  <li>   Rozprawa lub doktoranckie projektu (18 punkt&oacute;w) i obrony pracy doktorskiej lub ustny projektu (18 punkt&oacute;w);</li>
  <li>   Absolwent Seminarium (3 punkty).</li>
  

Wymagane jest minimum 85% opanowania materiałów egzaminacyjnych.

Wymagania instruktażowe, Strategie i Sequence

 • W sumie 93 po matur godzin kredytowych są wymagane dla stopni doktorskich, minimum 27 punktów musi być podjęta na IUGS. Niektóre z nich mogą być podejmowane za pośrednictwem niezależnych badań lub innych instytucji po matur zatwierdzonych przez Dziekana. Maksymalnie 66 po matur kredyty akademickie mogą być przeniesione z innych akredytowanych po matur instytucji akademickich zgodnie zaawansowane Stały Academic Polityki Przelewu IUGS użytkownika. Tylko gatunki "C" lub lepiej będą przyjmowane w transferze do sytuacji akademickiego. Ponadto, całkowita średnia student musi być "B" lub lepiej.
 • Metody szkoleniowe obejmują:
 1. Przegląd i zatwierdzonym, przyjęcie odpowiednich wcześniejszych zajęć po maturze, który spełnia kryteria IUGS dla zaawansowanych stojącego akademickiego przelewu.
 2. <li>   W razie potrzeby, niezale&#380;ne badania lub uko&#324;czone kursy w innych instytucjach matur po zatwierdzeniu przez dziekana do zako&#324;czenia wymaganego zaj&#281;&#263;.</li>
  <li>   Przypisane odczyty tekst&oacute;w i artyku&#322;&oacute;w naukowych w czasopismach.</li>
  <li>   Interaktywne wyk&#322;ady.</li>
  <li>   Ma&#322;e grupy dyskusyjne.</li>
  <li>   Wykorzystanie medi&oacute;w elektronicznych (Questia Online Library dostarczane przez University i innych wyboru przez studenta, mentor i dziekana).</li>
  

Wymagania szkoleniowe i sekwencji należą następujące zajęć zostać zakończony pomyślnie IUGS:
 1. Badania i prace projektowe I Społecznego (3) kredyty;
 2. <li>   Social Work MATERIA&#321; II (3) kredyty;</li>
  <li>  Po dope&#322;nieniu wymog&oacute;w badawczych, rozw&oacute;j mentor oparte na pracy doktorskiej lub projektu;</li>
  <li>   Rozprawa i Oral Obrony lub doktoranckie Projekt i ustny (18) kredyty;</li>
  <li>   Na miejscu panel ustna obrona pracy doktorskiej lub ustny doktorskiej Projektu;</li>
  <li>    8-dni Absolwent Seminarium w programie Residency 10 dni.</li>
  

Minimum 85% opanowania materiałów egzaminacyjnych.
Dla obu Doktoranckich Stopni, praca socjalna MATERIA&#321; I musz&#261; by&#263; wype&#322;nione, zatwierdzone i z&#322;o&#380;one, zanim prace nad MATERIA&#321; II zaczyna. 
Prace badawczo-Spo&#322;eczny i Projektowania I i II s&#261; przes&#322;anki do podj&#281;cia pracy dyplomowej lub doktorskiej Project. 
Rozprawa i doktoranckie projektami, nie s&#261; niezb&#281;dne do Graduate Seminar. Jednak zaleca si&#281;, aby wszystkie wymagane zaj&#281;&#263; przed kurs&oacute;w bada&#324; zako&#324;czone.
Absolwent Seminarium mo&#380;e by&#263; zako&#324;czone w dowolnym momencie immatrykulacji stopie&#324; kandydata na IUGS, ale musi by&#263; zako&#324;czone przed spe&#322;nienie ich wymaga&#324; akademickich.

Przeznaczone Kompetencje i Wyniki

 • Po zakończeniu ich stopni absolwenci Praca socjalna zademonstruje kompetencji i wyników w następujących obszarach nauki i praktyki:
 1. Kompleksowa wiedza na temat teorii i praktyki poprzez przegląd literatury, bibliografii i rozwoju adnotacją zarysu pracy socjalnej;
 2. <li>   Gruntowna znajomo&#347;&#263; metod badawczych poprzez formu&#322;owanie pytania badawczego praca socjalna i doboru odpowiednich &#347;rodk&oacute;w gromadzenia i analizy danych;</li>
  <li>   Dobrze rozwini&#281;te umiej&#281;tno&#347;ci krytycznego my&#347;lenia, w tym analizy i syntezy, wraz z procesami rozbie&#380;ne i zbie&#380;ne;</li>
  <li>   umiej&#281;tno&#347;&#263; pisania na poziomie absolwenta;</li>
  <li>   &#321;atwo&#347;&#263;, z werbalnym dyskursem na temat przedmiotu poprzez ustnej obrony, a gdy jest to w&#322;a&#347;ciwe, dyskusje okr&#261;g&#322;ego sto&#322;u z r&oacute;wie&#347;nikami;</li>
  <li>6. Umiej&#281;tno&#347;ci praktyczne kompetencje w spo&#322;ecznej praktyce pracy z doros&#322;ymi, dzieci, m&#322;odzie&#380;y, organizacji i system&oacute;w.</li>
  

Program taught in:
Język angielski

See 8 more programs offered by International University For Graduate Studies - IUGS »

Ten kurs jest Campus based
Data początkowa
Luty 2019
Wrześ. 2019
Duration
By locations
By date
Data początkowa
Luty 2019, Wrześ. 2019
Application deadline

Luty 2019, Wrześ. 2019