Doktorat w chrześcijańskiej poradnictwa i kierownictwa duchowego

International University For Graduate Studies - IUGS

Opis programu

Przeczytaj oficjalny opis

Doktorat w chrześcijańskiej poradnictwa i kierownictwa duchowego

International University For Graduate Studies - IUGS

FILOZOFIA

Głównym zadaniem programów edukacyjnych w chrześcijańskiej Poradnictwa i kierownictwa duchowego zajęć jest:

 • W celu opracowania właściwych, krytycznych recenzentów i dobrze poinformowany naukowców, profesorów i lekarzy;
 • Aby wzmocnić i promować kompleksową podstawę nauczania, badania i praktykowania chrześcijańskiej Poradnictwo i kierownictwo duchowe;
 • Aby promować systemy respektujących różnorodność populacji klientów, jak również podejście do badań, nauczania i praktyki klinicznej;
 • Aby przesunąć ciało literatury naukowej w dziedzinie poprzez promowanie wyników badań i analiz, badań klinicznych i etycznych, nauczania i skuteczności klinicznej, szczególnych populacjach, praktyka oparta na dowodach i psychicznych problemów;
 • Zaszczepić doskonałości i krytycznego myślenia w dziedzinie.

Wyniki

Uczniowie muszą wykazać, co następuje przed ukończenia studiów:

 • ZA. Kompleksowa wiedza o chrześcijańskiej Poradnictwa i kierownictwo duchowe klinicznej teorii i praktyki poprzez przegląd literatury, bibliografii i rozwoju adnotacjami zarysie na rozprawę lub projektu;
 1. Gruntowna znajomość metod badawczych poprzez sformułowanie chrześcijańskiej Poradnictwa czy duchowe pytanie badawcze kierunku, a przy wyborze odpowiednich środków gromadzenia i analizy danych;
 2. <li> Dobrze rozwini&#281;te umiej&#281;tno&#347;ci krytycznego my&#347;lenia, w tym analizy i syntezy, w tym podej&#347;cia w &#347;wiadomo&#347;ci i zalet jako&#347;ciowych i ilo&#347;ciowych metod badawczych;</li> <li> Podyplomowe poziomie pisemnej i ustnej umiej&#281;tno&#347;ci komunikacyjne;</li> <li> &#321;atwo&#347;&#263;, z dyskursu na temat przedmiotu poprzez obron&#281; pracy doktorskiej lub egzaminu ustnego oraz w razie potrzeby przy okr&#261;g&#322;ym stole rozm&oacute;w z r&oacute;wie&#347;nikami i wyk&#322;adowc&oacute;w;</li> <li> Minimum 85% opanowania materia&#322;&oacute;w egzaminacyjnych i zdolno&#347;&#263; do uczestniczenia w analizie artyku&#322;&oacute;w naukowych oraz do prze&#322;o&#380;enia tych artyku&#322;&oacute;w na sk&#322;adniki o praktyce klinicznej.</li>

Dla Poradnictwa chrześcijańskiej:
 1. Umiejętność efektywnego wykorzystania dobrze zbadane psychologiczne i kliniczne praktyki, jak również zasoby duchowe dla uzdrowienia i wzrostu;
 2. <li> Zdolno&#347;&#263; do poruszania si&#281; poza typowym modelem "choroby", zapewniaj&#261;c leczenie psychicznie d&#378;wi&#281;ku, kt&oacute;ry rozpoznaje wymiar duchowy klienta;</li> <li> Mo&#380;liwo&#347;&#263; integracji teologi&#281; i inne wiedz&#281; wiary tradycja, duchowo&#347;&#263;, zasob&oacute;w wsp&oacute;lnot wiary, nauk behawioralnych i teorii systemowego.</li>

Dla kierownictwa duchowego:
 1. Zintegrowany duchowość zakorzenione w świadomości i zaangażowania ze współczesną kulturą, a także z klasycznych i współczesnych zasobów w tradycji chrześcijańskiej;
 2. <li> Umiej&#281;tno&#347;&#263; korzystania duchowo&#347;&#263; uziemiony w kompetencji biblijnych, teologicznych i psychologicznych; Duchowo&#347;&#263; praxis poprzez osobiste zaanga&#380;owanie wok&oacute;&#322; duchowych temat&oacute;w;</li> <li> umiej&#281;tno&#347;ci zawodowych w kierunku duchowej;</li>

Zawartość

 • IUGS oferuje następujące stopnie w chrześcijańskiej Poradnictwa lub kierownictwa duchowego:
 1. Master of Arts (MA);
 2. <li> Master of Science (MSc);</li> <li> Doktor Psychologii (PsyD);</li> <li> Doktor filozofii (PhD).</li>

Projekt mgr i PsyD jest zorientowany w kierunku praktycznego zastosowania w wybranym obszarze poradnictwa chrześcijańskiego czy kierownictwo duchowe i ma tendencję do zaangażowania większej ilości badań podstawowej. Praca magisterska i doktorsk&#261; bywaj&#261; teoretyczna i wymaga kilku wt&oacute;rnych nast&#281;pnie podstawowy bada&#324; w wybranym obszarze poradnictwa chrze&#347;cija&#324;skiego lub kierownictwa duchowego. portfela i transkrypcje studenta s&#261; badane przez dziekana po rozmowie z uczniem, aby okre&#347;li&#263; swoje cele. Maksymalnie 27 (dla student&oacute;w magisterskich) lub 66 (dla doktorant&oacute;w) kredyty zaawansowanych sytuacji zostanie zatwierdzony po tym procesie. Domeny zawarte w tych kredyt&oacute;w w ocenie i zatwierdzeniu przez Dziekana Wydzia&#322;u Poradnictwa Chrze&#347;cija&#324;skiego lub kierownictwa duchowego, kt&oacute;re mog&#261; by&#263; przyj&#281;te dla zaawansowanych mielizn&#281; obejmuj&#261;, ale nie s&#261; ograniczone do nast&#281;puj&#261;cych:<ol><li> Dla Poradnictwa chrze&#347;cija&#324;skiej:</li></ol><ul><li> Teorie osobowo&#347;ci i rozwoju osobowo&#347;ci;</li> <li> Relacje interpersonalne;</li> <li> Ma&#322;&#380;e&#324;stwa i rodziny dynamiki;</li> <li> Dynamika grupy;</li> <li> Osobowo&#347;&#263; i kultura;</li> <li> Psychopatologia;</li> <li> Psychologia do&#347;wiadczenia religijnego;</li> <li> Teorie poradnictwa i psychoterapii;</li> <li> oceny i statystyki osobowo&#347;ci;</li> <li> Teorie urz&#281;du pasterskiego, w tym historii i teorii opieki duszpasterskiej;</li> <li> Metody badawcze;</li> <li> Orientacja na pomaganie zawod&oacute;w i etyki;</li>

Dla kierownictwa duchowego:

 • Podstawy duchowości chrześcijańskiej;
<li> Podstawy biblijne, Christian Origins, Literatura staro&#380;ytnego Izraela;</li> <li> Teologiczne podstawy / Christian Doctrine;</li> <li> Podstawy psychologiczne / osoby ludzkiej i rozwoju psychicznego;</li> <li> Wprowadzenie do duchowo&#347;ci Praxis;</li> <li> Zaawansowane duchowego Praxis;</li> <li> Praktyka kierownictwa duchowego;</li> <li> Etyka Duszpasterstwa Poradnictwa i kierownictwo duchowe;</li> <li> Prywatne kierownictwo duchowe;</li> <li> Duchowe Drogi w religiach &#347;wiata;</li> <li> Christian Teologia moralna i etyka;</li> <li> Duchowo&#347;&#263; Pole projektu.</li>

Tylko gatunki "C" lub lepiej będą przyjmowane w transferze do sytuacji akademickiego. Ponadto ogólna średnia studenta kredytów transferowych musi być "B" lub lepiej.

Wymagania Stopniowanie: <ol><li> MA i mgr: 45 kredyt&oacute;w po matur, w tym nast&#281;puj&#261;ce:</li></ol><ul><li> W sumie 27 punkt&oacute;w po matur w transferze z innymi instytucjami lub wykonane wed&#322;ug odleg&#322;o&#347;ci uczenia si&#281; przez IUGS;</li> <li> Pomy&#347;lne zako&#324;czenie nauczania na odleg&#322;o&#347;&#263; przedmiotu bada&#324; i projektowania (3 pkt);</li> <li> Pomy&#347;lne zako&#324;czenie Graduate Seminar (3 punkty);</li> <li> Teza Oral Obrony lub projektem i ustny (12) kredyty;</li>

PsyD: 93 kredytów po matur, w tym następujące:

 • W sumie 66 punktów po matur w transferze z innych akredytowanych instytucji lub wykonane według odległości uczenia się przez IUGS;
<li> Uko&#324;czenie kurs&oacute;w kszta&#322;cenia na odleg&#322;o&#347;&#263; Bada&#324; i Projektowania I i II (6 punkt&oacute;w);</li> <li> Pomy&#347;lne zako&#324;czenie 8-dniowego Graduate Seminar w Residency 10-dniowej (3 pkt);</li> <li> Projekt i ustny (18 punkt&oacute;w);</li>

Dr: 93 kredytów po matur, w tym następujące:

 • W sumie 66 punktów po matur w transferze (zarobione przed lub po przyjęciu) lub podejmowane przez kształcenia na odległość za pośrednictwem IUGS;
<li> Uko&#324;czenie kurs&oacute;w kszta&#322;cenia na odleg&#322;o&#347;&#263; Bada&#324; i Projektowania I i II (6 punkt&oacute;w);</li> <li> Pomy&#347;lne zako&#324;czenie 8-dniowego Graduate Seminar w Residency 10-dniowej (3 pkt);</li> <li> Rozprawa i Obrony Doustnie (18 punkt&oacute;w).</li>

Sekwencja

 • Zaawansowane stojące kredyty kurs może być przyjmowany przed lub po immatrykulacji studenta w IUGS. magistrantów musi ukończyć 27 punktów wyprzedza stojące i doktoranci swoje 66 kredytów zaawansowanych stojących przed podjęciem badań i projektowania I.
 • W przypadku doktorantów, Badania i muszą być wypełnione, zatwierdzone i złożony przed rozpoczęciem prac Badań II.
 • Badania i Projektowania I (oraz dla doktorantów badań i projektowania II) muszą być wypełnione, zatwierdzone i złożonych przed pierwszym zanurzeniu Projektu magisterskiej, praca, doktoranckie Projektu lub dysertacji jest złożone.
 • Absolwent Seminarium może być zakończone w dowolnym momencie wpisu studenta na IUGS ale musi być z powodzeniem zakończone przed ukończeniem studiów.

Instruktażowe strategie obejmują, ale nie ograniczają się do nich, następujące:

 • Przydzielony odczyty tekstów i artykułów w czasopismach naukowych; - Przegląd Seminarium z tych przypisanych odczytów; - Interaktywne wykłady; - Małe dyskusje w grupach, w których uczniowie będą oceniane na poziom ich uczestnictwa; - Korzystanie z mediów elektronicznych (Questia Online Library dostarczane przez University i innych źródeł wybranych przez studenta, mentor i Deanem); - Badania (badania kumulacji i wyczerpujące, by przedmiot matowy
Ta szkoła oferuje programy z:
 • Język angielski
Czas trwania i cena
Ten kurs jest Na kampusie
Start Date
Data rozpoczęcia
Luty 2019
Wrześ. 2019
Duration
Czas trwania
W niepełnym wymiarze czasu
Locations
Dominika - Portsmouth, Saint John Parish
Data rozpoczęcia : Luty 2019, Wrześ. 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą
Dates
Luty 2019, Wrześ. 2019
Dominika - Portsmouth, Saint John Parish
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą