Read the Official Description

FILOZOFIA

Głównym zadaniem programów edukacyjnych w chrześcijańskiej Poradnictwa i kierownictwa duchowego zajęć jest:

 • W celu opracowania właściwych, krytycznych recenzentów i dobrze poinformowany naukowców, profesorów i lekarzy;
 • Aby wzmocnić i promować kompleksową podstawę nauczania, badania i praktykowania chrześcijańskiej Poradnictwo i kierownictwo duchowe;
 • Aby promować systemy respektujących różnorodność populacji klientów, jak również podejście do badań, nauczania i praktyki klinicznej;
 • Aby przesunąć ciało literatury naukowej w dziedzinie poprzez promowanie wyników badań i analiz, badań klinicznych i etycznych, nauczania i skuteczności klinicznej, szczególnych populacjach, praktyka oparta na dowodach i psychicznych problemów;
 • Zaszczepić doskonałości i krytycznego myślenia w dziedzinie.

Wyniki

Uczniowie muszą wykazać, co następuje przed ukończenia studiów:

 • ZA. Kompleksowa wiedza o chrześcijańskiej Poradnictwa i kierownictwo duchowe klinicznej teorii i praktyki poprzez przegląd literatury, bibliografii i rozwoju adnotacjami zarysie na rozprawę lub projektu;
 1. Gruntowna znajomość metod badawczych poprzez sformułowanie chrześcijańskiej Poradnictwa czy duchowe pytanie badawcze kierunku, a przy wyborze odpowiednich środków gromadzenia i analizy danych;
 2. <li>   Dobrze rozwini&#281;te umiej&#281;tno&#347;ci krytycznego my&#347;lenia, w tym analizy i syntezy, w tym podej&#347;cia w &#347;wiadomo&#347;ci i zalet jako&#347;ciowych i ilo&#347;ciowych metod badawczych;</li>
  <li> Podyplomowe poziomie pisemnej i ustnej umiej&#281;tno&#347;ci komunikacyjne;</li>
  <li>   &#321;atwo&#347;&#263;, z dyskursu na temat przedmiotu poprzez obron&#281; pracy doktorskiej lub egzaminu ustnego oraz w razie potrzeby przy okr&#261;g&#322;ym stole rozm&oacute;w z r&oacute;wie&#347;nikami i wyk&#322;adowc&oacute;w;</li> 
  <li>   Minimum 85% opanowania materia&#322;&oacute;w egzaminacyjnych i zdolno&#347;&#263; do uczestniczenia w analizie artyku&#322;&oacute;w naukowych oraz do prze&#322;o&#380;enia tych artyku&#322;&oacute;w na sk&#322;adniki o praktyce klinicznej.</li>
  

Dla Poradnictwa chrześcijańskiej:
 1. Umiejętność efektywnego wykorzystania dobrze zbadane psychologiczne i kliniczne praktyki, jak również zasoby duchowe dla uzdrowienia i wzrostu;
 2. <li>   Zdolno&#347;&#263; do poruszania si&#281; poza typowym modelem "choroby", zapewniaj&#261;c leczenie psychicznie d&#378;wi&#281;ku, kt&oacute;ry rozpoznaje wymiar duchowy klienta;</li>
  <li>   Mo&#380;liwo&#347;&#263; integracji teologi&#281; i inne wiedz&#281; wiary tradycja, duchowo&#347;&#263;, zasob&oacute;w wsp&oacute;lnot wiary, nauk behawioralnych i teorii systemowego.</li>   
  

Dla kierownictwa duchowego:
 1. Zintegrowany duchowość zakorzenione w świadomości i zaangażowania ze współczesną kulturą, a także z klasycznych i współczesnych zasobów w tradycji chrześcijańskiej;
 2. <li>   Umiej&#281;tno&#347;&#263; korzystania duchowo&#347;&#263; uziemiony w kompetencji biblijnych, teologicznych i psychologicznych; Duchowo&#347;&#263; praxis poprzez osobiste zaanga&#380;owanie wok&oacute;&#322; duchowych temat&oacute;w;</li>
  <li>   umiej&#281;tno&#347;ci zawodowych w kierunku duchowej;</li>
  

Zawartość

 • IUGS oferuje następujące stopnie w chrześcijańskiej Poradnictwa lub kierownictwa duchowego:
 1. Master of Arts (MA);
 2. <li>  Master of Science (MSc);</li>
  <li>  Doktor Psychologii (PsyD);</li>
  <li>  Doktor filozofii (PhD).</li>
  

Projekt mgr i PsyD jest zorientowany w kierunku praktycznego zastosowania w wybranym obszarze poradnictwa chrześcijańskiego czy kierownictwo duchowe i ma tendencję do zaangażowania większej ilości badań podstawowej.
Praca magisterska i doktorsk&#261; bywaj&#261; teoretyczna i wymaga kilku wt&oacute;rnych nast&#281;pnie podstawowy bada&#324; w wybranym obszarze poradnictwa chrze&#347;cija&#324;skiego lub kierownictwa duchowego.
portfela i transkrypcje studenta s&#261; badane przez dziekana po rozmowie z uczniem, aby okre&#347;li&#263; swoje cele. Maksymalnie 27 (dla student&oacute;w magisterskich) lub 66 (dla doktorant&oacute;w) kredyty zaawansowanych sytuacji zostanie zatwierdzony po tym procesie.
Domeny zawarte w tych kredyt&oacute;w w ocenie i zatwierdzeniu przez Dziekana Wydzia&#322;u Poradnictwa Chrze&#347;cija&#324;skiego lub kierownictwa duchowego, kt&oacute;re mog&#261; by&#263; przyj&#281;te dla zaawansowanych mielizn&#281; obejmuj&#261;, ale nie s&#261; ograniczone do nast&#281;puj&#261;cych:<ol><li> Dla Poradnictwa chrze&#347;cija&#324;skiej:</li></ol><ul><li> Teorie osobowo&#347;ci i rozwoju osobowo&#347;ci;</li>
<li> Relacje interpersonalne;</li>
<li> Ma&#322;&#380;e&#324;stwa i rodziny dynamiki;</li>
<li> Dynamika grupy;</li>
<li> Osobowo&#347;&#263; i kultura;</li>
<li> Psychopatologia;</li>
<li>  Psychologia do&#347;wiadczenia religijnego;</li>
<li> Teorie poradnictwa i psychoterapii;</li>
<li> oceny i statystyki osobowo&#347;ci;</li>
<li>  Teorie urz&#281;du pasterskiego, w tym historii i teorii opieki duszpasterskiej;</li>
<li> Metody badawcze;</li>
<li>  Orientacja na pomaganie zawod&oacute;w i etyki;</li>

Dla kierownictwa duchowego:

 • Podstawy duchowości chrześcijańskiej;
<li>  Podstawy biblijne, Christian Origins, Literatura staro&#380;ytnego Izraela;</li>
<li> Teologiczne podstawy / Christian Doctrine;</li>
<li> Podstawy psychologiczne / osoby ludzkiej i rozwoju psychicznego;</li>
<li>  Wprowadzenie do duchowo&#347;ci Praxis;</li>
<li>  Zaawansowane duchowego Praxis;</li>
<li>  Praktyka kierownictwa duchowego;</li>
<li>  Etyka Duszpasterstwa Poradnictwa i kierownictwo duchowe;</li>
<li>  Prywatne kierownictwo duchowe;</li>
<li> Duchowe Drogi w religiach &#347;wiata;</li>
<li> Christian Teologia moralna i etyka;</li>
<li> Duchowo&#347;&#263; Pole projektu.</li>

Tylko gatunki "C" lub lepiej będą przyjmowane w transferze do sytuacji akademickiego. Ponadto ogólna średnia studenta kredytów transferowych musi być "B" lub lepiej.

Wymagania Stopniowanie: <ol><li>  MA i mgr: 45 kredyt&oacute;w po matur, w tym nast&#281;puj&#261;ce:</li></ol><ul><li>  W sumie 27 punkt&oacute;w po matur w transferze z innymi instytucjami lub wykonane wed&#322;ug odleg&#322;o&#347;ci uczenia si&#281; przez IUGS;</li>
<li>  Pomy&#347;lne zako&#324;czenie nauczania na odleg&#322;o&#347;&#263; przedmiotu bada&#324; i projektowania (3 pkt);</li>          
<li>  Pomy&#347;lne zako&#324;czenie Graduate Seminar (3 punkty);</li>
<li>  Teza Oral Obrony lub projektem i ustny (12) kredyty;</li> 

PsyD: 93 kredytów po matur, w tym następujące:

 • W sumie 66 punktów po matur w transferze z innych akredytowanych instytucji lub wykonane według odległości uczenia się przez IUGS;
<li>  Uko&#324;czenie kurs&oacute;w kszta&#322;cenia na odleg&#322;o&#347;&#263; Bada&#324; i Projektowania I i II (6 punkt&oacute;w);</li>
<li> Pomy&#347;lne zako&#324;czenie 8-dniowego Graduate Seminar w Residency 10-dniowej (3 pkt);</li>
<li>  Projekt i ustny (18 punkt&oacute;w);</li>

Dr: 93 kredytów po matur, w tym następujące:

 • W sumie 66 punktów po matur w transferze (zarobione przed lub po przyjęciu) lub podejmowane przez kształcenia na odległość za pośrednictwem IUGS;
<li> Uko&#324;czenie kurs&oacute;w kszta&#322;cenia na odleg&#322;o&#347;&#263; Bada&#324; i Projektowania I i II (6 punkt&oacute;w);</li>
<li> Pomy&#347;lne zako&#324;czenie 8-dniowego Graduate Seminar w Residency 10-dniowej (3 pkt);</li>
<li> Rozprawa i Obrony Doustnie (18 punkt&oacute;w).</li>

Sekwencja

 • Zaawansowane stojące kredyty kurs może być przyjmowany przed lub po immatrykulacji studenta w IUGS. magistrantów musi ukończyć 27 punktów wyprzedza stojące i doktoranci swoje 66 kredytów zaawansowanych stojących przed podjęciem badań i projektowania I.
 • W przypadku doktorantów, Badania i muszą być wypełnione, zatwierdzone i złożony przed rozpoczęciem prac Badań II.
 • Badania i Projektowania I (oraz dla doktorantów badań i projektowania II) muszą być wypełnione, zatwierdzone i złożonych przed pierwszym zanurzeniu Projektu magisterskiej, praca, doktoranckie Projektu lub dysertacji jest złożone.
 • Absolwent Seminarium może być zakończone w dowolnym momencie wpisu studenta na IUGS ale musi być z powodzeniem zakończone przed ukończeniem studiów.

Instruktażowe strategie obejmują, ale nie ograniczają się do nich, następujące:

 • Przydzielony odczyty tekstów i artykułów w czasopismach naukowych; - Przegląd Seminarium z tych przypisanych odczytów; - Interaktywne wykłady; - Małe dyskusje w grupach, w których uczniowie będą oceniane na poziom ich uczestnictwa; - Korzystanie z mediów elektronicznych (Questia Online Library dostarczane przez University i innych źródeł wybranych przez studenta, mentor i Deanem); - Badania (badania kumulacji i wyczerpujące, by przedmiot matowy
Program taught in:
Język angielski

See 8 more programs offered by International University For Graduate Studies - IUGS »

Ten kurs jest Campus based
Data początkowa
Luty 2019
Wrześ. 2019
Duration
By locations
By date
Data początkowa
Luty 2019, Wrześ. 2019
Application deadline

Luty 2019, Wrześ. 2019