Doktor zarządzania i ekonomii w sektorze publicznym

Informacje ogólne

Opis programu

136416_FU-photo.jpg

Dlaczego warto studiować wspólne studia doktoranckie Zarządzanie i ekonomia w sektorze publicznym (trzeciego stopnia)?

Wspólne studia doktoranckie Zarządzanie i Ekonomia w Sektorze Publicznym (trzeciego stopnia) mają charakter interdyscyplinarny, ponieważ obejmują przedmioty (treści) z zakresu nauk prawnych, ekonomicznych, menedżerskich, organizacyjnych i informatycznych. Studenci mają szeroki wybór kursów (treści) w ramach poszczególnych dyscyplin, co oznacza, że mogą wybierać przedmioty (treści) ze wszystkich kierunków (dyscyplin), którymi są zainteresowani.

Program przeznaczony jest dla kandydatów, którzy pracują lub zamierzają pracować w miejscach pracy, które wymagają i oczekują pracy naukowo-badawczej z zakresu administracji i nauk o biznesie w sektorze publicznym. Oznacza to badanie, tworzenie, rozwijanie i stosowanie nowych metodologii, technologii i umiejętności w dziedzinie administracji i nauk biznesowych. Program wspólnych studiów doktoranckich ma na celu zapewnienie kandydatowi wszystkich niezbędnych, pogłębionych umiejętności teoretyczno-naukowych i metodologicznych administracyjno-prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych, menedżerskich i informatycznych, niezbędnych do rozwiązywania najbardziej wymagających zagadnień badawczych i praktycznych w wybranych obszarach pierwsze dwa lata studiów, które następnie są wykorzystywane w trakcie kontynuacji studiów do rozwiązywania konkretnych problemów naukowo-badawczych w ramach rozprawy doktorskiej. Dlatego program studiów ma być wysoce interaktywny i multidyscyplinarny, co z jednej strony odpowiada charakterowi badań naukowych, z drugiej zaś najbardziej wymagającej pracy zawodowej.

Wspólny program studiów doktoranckich Zarządzanie i ekonomia w sektorze publicznym (trzeciego stopnia) jest ważny dla:

 • Rozwój nauk administracyjnych dla dalszej transformacji administracji publicznej w kierunku nowoczesnych administracji zorientowanych na demokrację.
 • Rozwój nauk o biznesie dla funkcjonowania sektora publicznego.
 • Rozwój istniejących i nowych programów edukacyjnych oraz prac naukowo-badawczych w zakresie nauk administracyjnych i biznesowych.
 • Modernizacja praktyk administracyjnych i biznesowych w sektorze publicznym.

Czego się dowiesz?

Absolwenci wspólnych studiów doktoranckich Zarządzanie i Ekonomia w Sektorach Publicznych (III stopnia) nabywają następujące kompetencje ogólne:

 • Dogłębne rozumienie koncepcji teoretycznych z zakresu administracji i nauk o biznesie oraz umiejętność przeniesienia tej wiedzy na praktykę.
 • Umiejętność dogłębnej krytycznej analizy, oceny i syntezy złożonych pomysłów.
 • Zdolność do niezależnego rozwoju nowej wiedzy, umiejętności, technik, praktyk i materiałów wraz z badaniami.
 • Umiejętność wyznaczania, projektowania i realizacji dużego procesu badawczego.
 • Umiejętność krytycznej analizy, oceny i syntezy złożonych pomysłów w celu rozwiązywania trudnych problemów poprzez testowanie i doskonalenie istniejących rozwiązań oraz wdrażanie nowych rozwiązań na poziomie krajowym i międzynarodowym.
 • Umiejętność publicznego prezentowania i obrony badań naukowych.
 • Doskonałe zrozumienie i umiejętność opanowania różnych podejść badawczych w dziedzinie naukowej przy jednoczesnym wykorzystaniu wiedzy zdobytej na studiach I i II stopnia.
 • Rozwój krytycznego myślenia i autorefleksji w pracy naukowo-badawczej, umiejętność pracy w grupie interdyscyplinarnej.

W ramach wspólnych studiów doktoranckich Zarządzanie i ekonomia w sektorach publicznych (III stopnia) studenci nabywają kompetencje przedmiotowe do studiowania i rozwiązywania nawet najtrudniejszych problemów eksperckich i naukowych z zakresu biznesu i administracji. Wspólny program studiów doktoranckich Zarządzanie i ekonomia w sektorach publicznych (trzeci stopień) umożliwia studentom pogłębianie, definiowanie i rozwijanie wiedzy teoretycznej i metodologicznej zdobytej na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Nabyta wiedza i umiejętności dają studentom dostęp do najtrudniejszych metodologii rozumienia i rozwiązywania problemów w praktyce biznesowej i administracyjnej. Kompetencje przedmiotowe to:

 • Dogłębne zrozumienie ilościowych i jakościowych metod badawczych oraz umiejętność ich wykorzystania w badaniach.
 • Możliwość dynamicznego łączenia różnych dyscyplin naukowych w jedną kompleksową transdyscyplinarną metodę badań naukowych.
 • Umiejętność naukowej analizy problemów, przypisywania wartości różnym teoretycznym punktom widzenia oraz krytycznej analizy systemów administracyjnych i instytucji konstytucyjnych.
 • Umiejętność rozumienia i doskonalenia teoretycznej wiedzy administracyjnej w zakresie statusu i klasyfikacji funkcjonalnej podmiotów świadczących administrację publiczną.
 • Umiejętność krytycznego myślenia podczas badań z zakresu przedmiotów interdyscyplinarnych.
 • Umiejętność krytycznej oceny szerszego znaczenia i konsekwencji stosowania systemów informatycznych w systemach administracyjnych.
 • Umiejętność oceny teoretycznych i praktycznych aspektów organizacyjnego uczenia się i zarządzania wiedzą.
 • Umiejętność zrozumienia i analizy podstawowych cech różnych obszarów polityk publicznych i fiskalnych.
 • Umiejętność poszanowania i samodzielnego doboru odpowiednich rozwiązań w zakresie praw człowieka w administracji publicznej w oparciu o międzynarodowe praktyki prawno-administracyjne oraz porównawcze rozwiązania prawne w tym obszarze.
 • Umiejętność rozumienia i doskonalenia teoretycznej wiedzy prawniczej dotyczącej statusu i klasyfikacji funkcjonalnej publicznych instytucji zarządzających w Chorwacji, Słowenii i za granicą.
 • Umiejętność stosowania modeli teoretycznych przy planowaniu normatywnych regulacji stosunków służby cywilnej oraz wykorzystania zagranicznych rozwiązań prawnych w ustawodawstwie krajowym Chorwacji i Słowenii.
 • Umiejętność obiektywnej oceny sprawności administracji publicznej.
 • Znajomość operacji finansowych administracji oraz podejść i narzędzi do optymalnego zarządzania finansami.
 • Zrozumienie aktualnych uwarunkowań gospodarczych i wskazówek dla rozwoju teorii i praktyki zarządzania w administracji publicznej.

Zaświadczenie

Doktorant Nejc Lamovšek:

Im bliżej końca moich studiów doktoranckich, tym bardziej jestem przekonany, że decyzja o podjęciu studiów doktoranckich na Wydziale Administracji Publicznej była jedną z najlepszych w moim życiu. na obszarach ekonomicznych i zarządczych, co również pomogło mi w rozwoju zawodowym ”.

Czesne

Opłata za program *: 11000,00 € za wszystkie trzy lata (w cenie zawarta jest praca dyplomowa)

Opłata za rok studiów:

 • I rok: 3670,00 €
 • 2 nd lat: € 3,670.00
 • III rok: 3660,00 €

* Możliwość dofinansowania czesnego. Wszystkie informacje dostępne są na stronie internetowej: www.uni-lj.si/study/doctoral/funding .

Proces przyjmowania

Na wspólne studia III stopnia Zarządzanie i Ekonomia w Sektorze Publicznym mogą być zapisani absolwenci:

 • Studia drugiego stopnia.
 • Poprzednie kierunki studiów prowadzące do uzyskania tytułu magistra lub specjalizacji po ukończeniu programu studiów prowadzącego do uzyskania kwalifikacji akademickiej (w przypadku przyjęcia na studia doktoranckie III stopnia rada akademicka uznaje przedmioty o łącznej wartości co najmniej 60 punktów) .
 • Poprzednie kierunki studiów prowadzące do specjalizacji, jeżeli kandydaci ukończyli wcześniej studia zawodowe na studiach wyższych (w celu przyjęcia na studia doktoranckie trzeciego stopnia rada akademicka ustala wymóg posiadania jednostek dydaktycznych od 30 do 60 punktów ECTS).
 • Programy studiów prowadzące do zawodów regulowanych dyrektywami UE i obejmujące 300 punktów ECTS lub inne zintegrowane programy studiów magisterskich obejmujące 300 punktów ECTS.
 • Poprzednie programy studiów prowadzące do uzyskania kwalifikacji akademickich, przyjęte przed 11 czerwca 2004 r.

Na studia doktoranckie III stopnia Zarządzanie i Ekonomia w Sektorze Publicznym mogą zapisać się również absolwenci uczelni zagranicznych, przy czym równoważność wcześniejszej nauki zostanie ustalona w drodze procedury uznawania i oceny kwalifikacji zgodnie z Statut University of Ljubljana .

Kryteria wyboru w przypadku rejestracji ograniczonej:

W przypadku ograniczonej rejestracji kandydaci zostaną wybrani na podstawie:

 • Sukces w nauce (średnia ocen i ocena końcowa pracy dyplomowej) - 50%.
 • Wyniki egzaminu selekcyjnego (rozmowa kwalifikacyjna) - 50%.

Właściwe organy Wydziału Administracji Publicznej University of Ljubljana i Wydziału Ekonomii Uniwersytetu w Rijece wspólnie ustalają ograniczenia przyjęć w zależności od liczby odpowiednich kandydatów i mentorów.

Program

Pierwszy rok

Drugi rok

(student wybiera jeden moduł)

Moduł zarządzania publicznego

Kurs podstawowy:

Moduł ekonomiczny

Kurs podstawowy:

Trzeci rok

 • Indywidualna praca naukowa 5
 • Indywidualna praca naukowa 6
 • Końcowe seminarium doktoranckie i obrona rozprawy doktorskiej

Przedmioty do wyboru:

Jak złożyć wniosek

Krok pierwszy

Aplikuj przez internet

Kandydaci są zobowiązani do składania wniosków online za pośrednictwem portalu eVŠ do 20 września 2020 r. Ponieważ procedura uznania może trwać do 2 miesięcy, zalecamy jak najszybsze złożenie wniosku.

Krok drugi

Wydrukuj aplikację

Wydrukuj i podpisz wypełniony formularz zgłoszeniowy i prześlij go wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami do uznania wykształcenia na adres: Wydział Administracji Publicznej (Biuro Spraw Studenckich), Gosarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana, Słowenia, tak szybko, jak to możliwe.

Krok trzeci

Uznanie wykształcenia zagranicznego w celu zapisania

Kandydaci posiadający dyplom uzyskany za granicą, z chwilą ubiegania się o przyjęcie na studia, poddawani są procedurze uznawania kwalifikacji uzyskanych za granicą. Procedura rozpoczyna się wraz z podaniem kandydata na studia w Republice Słowenii, które składa się w formie elektronicznej na portalu eVŠ . Do wydrukowanego i podpisanego wniosku z systemu eVŠ proszę dołączyć następujące dokumenty:

 1. Oryginał lub duplikat świadectwa (-ów) końcowego (-ych), stanowiącego ogólny wymóg dostępu do cyklu studiów w kraju wydania, zalegalizowany na podstawie:
  • Konwencja haska z 1961 r. (w sądzie właściwym miejscowo, w którym wydano świadectwo lub dyplom). z prawidłowo wypełnionym formularzem apostille przyklejonym lub
  • Uwierzytelnianie dokumentów w międzynarodowym ruchu drogowym
  • Państwa-Strony Konwencji haskiej z 1961 r. Można znaleźć na stronie internetowej
 2. Kserokopia oryginału (-ów) świadectwa (-ów), o którym mowa w nr 1
 3. Poświadczone tłumaczenie na słoweński certyfikatu (-ów), o którym mowa w nr 1 (proszę sprawdzić na odpowiednim uniwersytecie lub uczelni, czy ten dokument jest wymagany)
  Lista autoryzowanych tłumaczy
 4. Raporty roczne, transkrypcje, suplement do dyplomu lub inne dowody dotyczące treści i czasu trwania nauki - odpisy odpisów muszą być poświadczone
 5. Poświadczone tłumaczenie na słoweński zaświadczenia (-ów), o którym mowa w nr 4 (proszę sprawdzić na odpowiedniej uczelni lub uczelni, czy ten dokument jest wymagany)
 6. Krótki chronologiczny opis całej edukacji (oświadczenie wnioskodawcy)
  Lista autoryzowanych tłumaczy

Krok czwarty

Wyślij wszystko

Wyślij wniosek wraz ze wszystkimi innymi dokumentami na ten adres:

Wydział Administracji Publicznej
Biuro Spraw Studenckich
Gosarjeva 5
1000 Ljubljana
Słowenia

Wsparcie:

Pani Mateja Setnikar
Telefon: + 386 1 5805504 (od 13:00 do 14:30 CET w dni robocze)
E-mail: podiplomski@fu.uni-lj.si

O szkole

University of Ljubljana Wydział Administracji Publicznej: www.fu.uni-lj.si/en

Ostatnia aktualizacja Sie 2020

Stypendium Keystone

Dowiedz się, jakie możliwości daje Ci nasze stypendium

Informacje o uczelni

The University of Ljubljana, founded in 1919, with 23 faculties and 3 art academies, is the oldest and largest higher education, scientific research, and art institution in Slovenia. The University fo ... Czytaj więcej

The University of Ljubljana, founded in 1919, with 23 faculties and 3 art academies, is the oldest and largest higher education, scientific research, and art institution in Slovenia. The University fosters basic, applied, and developmental research. Today, the University of Ljubljana ranks among the top 3% of universities in the world. Pokaż mniej
Lublana , Lublana , Lublana , Lublana + 3 Więcej Mniej