Przegląd

Celem studiów doktoranckich jest dostarczenie absolwentom dogłębnej znajomości klasycznych i nowoczesnych technologii przetwarzania różnych rodzajów paliw kopalnych, a także ich wykorzystania w energetyce i inżynierii energetycznej z poszanowaniem ochrony środowiska. Przyjazne dla środowiska metody energetycznego wykorzystania biomasy i wykorzystania alternatywnych paliw w transporcie i energii to kolejny ważny obszar szkolenia dla doktorantów. Omówiono klasyczne technologie obróbki i przetwarzania ropy naftowej, węgla i gazu ziemnego oraz współczesne metody ich chemicznego wykorzystania. Badane są aspekty środowiskowe przetwarzania różnych paliw i wykorzystania produktów paliwowych. Studenci są zachęcani do samodzielnej pracy w laboratorium, do studiowania literatury naukowej i zawodowej oraz do prezentacji wyników. Uczestnictwo studentów w krajowych i międzynarodowych konferencjach jest wymagane i wspierane przez Wydział.

Kariera

Absolwenci mogą znaleźć pracę w podstawowych i stosowanych instytucjach badawczych zajmujących się przetwarzaniem i wykorzystaniem ropy, węgla, gazu ziemnego oraz alternatywnych paliw i zasobów energetycznych, to znaczy na uniwersytetach, instytutach badawczych i centrach technologicznych w Czechach i za granicą. Są w stanie efektywnie pracować w organizacjach przemysłowych i rządowych jako kreatywni profesjonaliści w dziedzinach związanych z wydobyciem, transportem i przetwarzaniem różnych rodzajów paliw. Mogą znaleźć pracę w przedsiębiorstwach przemysłowych zajmujących się transformacją i dystrybucją energii, rozwojem i ekspertyzą techniczną. Istnieją również inne znaczące możliwości ich pracy w sektorze publicznym lub administracji państwowej jako specjaliści ds. Energii, energii i ekologii.

Wybór najnowszych tez

  • Akustyczny
Szczegółowa charakterystyka chemiczna bio-oleju do pirolizy
Emisja akustyczna: metoda monitorowania wspomaganych ekologicznie procesów krakowania
Usuwanie CO2 z biogazu za pomocą adsorpcji
Charakterystyka propylenu i poliolefin za pomocą różnych metod analitycznych
Opracowanie technologii odzyskiwania TEG w podziemnych magazynach gazu
Wykorzystanie technologii wymiany jonowej w przypadku równoczesnego występowania kationów metali i oksoanionów w zanieczyszczonych wodach
Selektywna sorpcja wanoanu i oksoonianów molibdenu na syntetycznym sorbencie polimerowym
Recenzje produkcji i jakości wody uzupełniającej dla kotła nadkrytycznego w elektrowni Ledvice, ČEZ, as
Intensyfikacja zgazowania biomasy w złożu fluidalnym
Parametry jakościowe składu biometanu i ich wpływ na zastosowania gazowe
Program prowadzony przez:
Język angielski

Zobacz 17 więcej kursów w University of Chemistry and Technology, Prague »

Ostatnia aktualizacja January 8, 2019
Ten kurs jest Na kampusie
Data początkowa
Paź 2019
Duration
4 lat
Zaoczne
W pełnym wymiarze godzin
Cena
2,300 EUR
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Paź 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń

Paź 2019

Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa